Optymalizacja jest procesem, którego celem jest doskonalenie jakości poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Pozwala ona na dokładne przemyślenie, zbadanie i zmapowanie procesu, umożliwiając identyfikowanie istniejących w jego ramach nieefektywności. SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) jest natomiast techniką koncentrującą się na skróceniu czasu przestoju maszyny w związku z jej przezbrojeniem. Stanowi ona zatem specyficzną formę optymalizacji, pozwalającą na oszczędność kosztów, zwiększenie wydajności procesów, ale również likwidację wąskich gardeł.

Czym jest optymalizacja?

Optymalizacja jest procesem polegającym na określeniu, które obszary działania przedsiębiorstwa i w jakim zakresie powinny podlegać doskonaleniu. Podstawowym jej narzędziem jest diagnoza stanu obecnego, pozwalająca na zweryfikowanie, w jaki sposób przebiegają procesy w organizacji oraz jakie są główne przyczyny występowania nieefektywności w ich obszarze. Zdobyta w ten sposób wiedza jest podstawą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań, które dotyczyć mogą samego procesu, jak również jego dostawców, klientów, a także wykorzystywanych w nim zasobów. Wynikiem procesu optymalizacji jest wskazanie na działania, jakie należy podjąć, by usprawnić najmniej efektywne procesy w organizacji.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement