Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menadżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Praktyczna strona Modern Budgeting wymaga zaawansowanych procesów dostępu do danych. W dobie Big Data świat biznesu zalewa fala informacji. W tym kontekście opomiarowanie ogniw łańcucha wartości i dekompozycję zaplanowanych celów na poziom struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa trudno wyobrazić sobie bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych.

Na podstawie analizy istniejących rozwiązań zespół roboczy ICV ds. koncepcji nowoczesnego budżetowania doszedł do wniosku, że nie istnieją gotowe narzędzia IT dla Modern Budgeting. Niespełna pół roku po opublikowaniu tej informacji, z inicjatywy członków polskiej sekcji ICV i ekspertów Solet Business Intelligence, uruchomiono nowy projekt. W efekcie przeprowadzonych prac powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation – platforma IT dedykowana do wdrożenia zasad i wartości Modern Budgeting w przedsiębiorstwie.

Bnovation, zgodnie z założeniami Modern Budgeting, na powrót stawia proces budżetowania i planowania jako fundamentalne narzędzie zarządzania firmą. Przygotowana platforma IT ma charakter otwartego systemu operacyjnego dedykowanego dla procesu budżetowania. Pulpit każdego controllera i menadżera z jednej strony opiera się na wspólnym rdzeniu mertoryczno-systemowym, a z drugiej strony dostosowuje się do specyfiki i stylu prowadzenia biznesu przez poszczególnych uczestników procesu. System dostępny jest w modelu SaaS, dzięki czemu nowoczesna przestrzeń planowania jest teraz dostępna na żądanie wszystkich partnerów kooperujących w ramach lokalnych i globalnych łańcuchów wartości.

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama