Model Hoshin Kanri

CiRZ_229_44.jpg
no. 10/2018
Hoshini Kanri to metoda opracowana w połowie lat 60. XX w. przez japoński podmiot Bridgestone Tire Company w zakresie określania i monitorowania celów. Stanowi rozwinięcie techniki zarządzania przez cele. Jakie są główne założenia zarządzania W SYSTEMI Hoshin Kanri i jak przystąpić do jego implementacji w organizacji?

Hoshini Kanri stanowi koncepcję zarządzania strategicznego obejmującą cztery główne zadania (Tennant, Roberts 2001, s. 289):

  • skoncentrowanie uwagi na przyjętej polityce przedsiębiorstwa poprzez coroczne określanie kilku strategicznych priorytetów,
  • dopasowanie strategicznych priorytetów do lokalnych planów i programów,
  • integrowanie strategicznych priorytetów z bieżącym zarządzaniem,
  • kontrolowanie rozwoju strategicznych priorytetów.

Hoshini Kanri to metoda opracowana w połowie lat 60. XX w. przez japoński podmiot Bridgestone Tire Company w zakresie określania i monitorowania celów. Stanowi rozwinięcie techniki zarządzania przez cele (Tennant, Roberts 2001, s. 288). Uważana jest za podstawę kocepcji: kaizen, TQM oraz Lean Management (Akao 1991, s. 4; Asada, Bailes, Suzuki 2000, s. 4; Ćwiklicki, Obora 2011, s. 216; Jackson 2006; Witcher, Butterworth 1997, s. 319; Wood, Munshi 1991, s. 213). Jest ona systematycznym procesem zachodzącym w całej organizacji, polegającym na ustalaniu i osiąganiu długoterminowych celów związanych z jakością poprzez rozwinięcie strategii organizacji na departamenty i jednostki (Mellum, Collett 1995). Punktem wyjścia metody jest określenie polityki działania kierownictwa przedsiębiorstwa w drodze konsultacji z kierownikami departamentów. Na jej podstawie opracowywane są, w konsultacji z kierownictwem niższego szczebla, polityki departamentów. Podobny mechanizm dotyczy wszystkich pozostałych szczebli zarządzania. Polityki poszczególnych jednostek organizacji oraz przygotowane przez nie listy zadań są bazą dla opracowania celów zatwierdzanych następnie przez kierownictwo wyższego szczebla (rys. 1).

Podstawą zarządzania w systemie Hoshin Kanri jest proces jego stopniowego, „z dołu do góry” doskonalenia (Asada, Bailes, Suzuki 2000, s. 4):

  • metoda Hoshin Kanri nie opiera się na centralnie zorientowanym (odgórnym) zarządzaniu „z góry do dołu”, lecz jest realizowana głównie poprzez delegowanie uprawnień członkom organizacji w ramach zdecentralizowanej struktury organizacyjnej (kierownicy wydziałów i departamentów wybierają określoną politykę oraz planują działania w celu jej implementacji),
  • Hoshin Kanri jest ciągłym procesem zarządzania w rocznym cyklu (prowadzi to do jego stopniowego doskonalenia),
  • zarządzanie w systemie Hoshin Kanri jest rozwijane i wdrażane w ramach istniejącej struktury hierarchicznej: naczelne kierownictwo, kierownictwo departamentów, kierownictwo wydziałów.

Zastosowanie metody wymaga zaangażowania pracowników niższych szczebli w tworzenie list zadań, które należy osiągnąć, a kierowników w uzgadnianie polityk oraz budowanie celów. Metoda jest stosowana w cyklach rocznych (Tennant, Roberts 2000). Wdrożenie Hoshin Kanri może być utrudnione wskutek braku zaangażowania pracowników niższych szczebli w tworzenie polityki i celów organizacji oraz obawę kierownictwa o utratę władzy w wyniku dopuszczenia podwładnych do konsultowania polityk (Witcher, Butterworth 2001).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama