Metody ustalania cen

CiRZ_1_15.jpg
no. 1/2019

Ceny sprzedaży produktów i usług określone przez przedsiębiorstwo zależą od wielu czynników, takich jak uwarunkowania rynkowe czy koszty wytworzenia produktów i usług w przedsiębiorstwie. Z jednej strony ceny są określone przez rynek i elastyczność cenową popytu, z drugiej strony powinny pokrywać ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty oraz zapewniać minimalny wymagany poziom zysku.

W podejściu kosztowym można wyróżnić kilka metod określania cen. Należą do nich:

  • metoda oparta na całkowitych kosztach powiększonych o zysk (metoda marży brutto, metoda marży netto),
  • metoda oparta na kosztach zmiennych powiększonych o zysk (metoda marży na pokrycie),
  • metody oparte na stopie zwrotu.

Wszystkie te metody, bazujące na wybranych elementach rachunku zysków i strat dla potrzeb rachunkowości zarządczej, prowadzą do tego samego wyniku. Różnią się przede wszystkim tym, że w celu wyliczenia wykorzystują inne parametry. Wybór metody zależy od tego, który parametr jest punktem wyjścia do ustalenia ceny (koszty całkowite, koszty produkcyjne, koszty zmienne czy stopa zwrotu z aktywów).

Metoda oparta na kosztach całkowitych powiększonych o zysk

Strategia ustalania ceny metodą kosztów całkowitych powiększonych o zysk wiąże się z dodaniem określonej marży do całkowitych kosztów wytworzenia produktu lub usługi. W metodzie marży brutto punktem wyjścia (parametrem) są całkowite koszty produkcyjne, natomiast w metodzie marży netto – koszty całkowite łączne.

Według metody marży brutto w pierwszej kolejności wyliczany jest współczynnik procentowy narzutu marży brutto w sposób następujący:

Narzut marży brutto (%)

=

pożądany zysk na sprzedaży + całkowite koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

×

100%

całkowite koszty produkcyjne

Następnie określana jest cena sprzedaży jako jednostkowy koszt produkcyjny powiększony o wyliczony powyżej narzut na jednostkowy koszt produkcyjny:

Cena sprzedaży = jednostkowy koszt produkcyjny + (% narzut marży brutto x jednostkowy koszt produkcyjny)

Według metody marży netto w pierwszej kolejności wyliczany jest współczynnik procentowy narzutu marży netto w sposób następujący:

Narzut marży netto (%)

=

pożądany zysk na sprzedaży

×

100%

całkowite koszty

Później określana jest cena sprzedaży jako jednostkowy koszt całkowity powiększony o wyliczony powyżej narzut na jednostkowy koszt całkowity:

Cena sprzedaży = jednostkowy koszt całkowity + (% narzut marży netto x jednostkowy koszt całkowity)

Przykład 1.

Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją jednorodnego wyrobu A wykazuje następujące pozycje kosztów:

Materiały bezpośrednie

150 000 zł

Robocizna bezpośrednia

250 000 zł

Stałe pośrednie koszty produkcji

75 000 zł

Koszty sprzedaży

50 000 zł

Koszty ogólnego zarządu

35 000 zł

Wyprodukowano 20 000 sztuk wyrobów. Przedsiębiorstwo przewiduje zysk na sprzedaży w wysokości 50 000 zł.

Należy ustalić cenę wyrobu A metodą marży brutto i marży netto.

1. Metoda marży brutto:

Całkowite koszty produkcyjne = 150 000 zł + 250 000 zł + 75 000 zł = 475 000 zł

Narzut marży brutto (%)

=

50 000 + 85 000

×

100% = 28,42%

475 000

Jednostkowy koszt produkcyjny = 475 000 zł : 20 000 szt. = 23,75 zł/szt.

Cena sprzedaży = 23,75 + (28,42% x 23,75) = 30,50 zł

2. Metoda marży netto:

Całkowite koszty = 150 000 zł + 250 000 zł + 75 000 zł + 50 000 zł + 35 000 zł = 560 000 zł

Narzut marży netto (%)

=

50 000

×

100% = 8,93%

560 000

Jednostkowy koszt całkowity = 560 000 zł : 20 000 szt. = 28,00 zł szt.

Cena sprzedaży = 28,00 + (8,93% x 28,00) = 30,50 zł

Jak zatem widać, obie metody prowadzą do uzyskania tego samego wyniku.

Metoda oparta na kosztach zmiennych powiększonych o zysk (metoda marży na pokrycie):

Narzut marży na pokrycie (%)

=

pożądany zysk na sprzedaży + koszty stałe

×

100%

liczba produktów x jednostkowe koszty zmienne

Cena sprzedaży = jednostkowy koszt zmienny + (% narzut marży brutto x jednostkowy koszt zmienny)

Przykład 2.

Na podstawie danych z przykładu 1.:

Materiały bezpośrednie

150 000 zł

Robocizna bezpośrednia

250 000 zł

Stałe pośrednie koszty produkcji

75 000 zł

Koszty sprzedaży (stałe)

50 000 zł

Koszty ogólnego zarządu (stałe)

35 000 zł

Wyprodukowano 20 000 sztuk wyrobów. Przedsiębiorstwo przewiduje zysk na sprzedaży w wysokości 50 000 zł.

Koszty zmienne = 150 000 zł + 250 000 zł = 400 000 zł

Jednostkowe koszty zmienne = 400 000 zł : 20 000 szt. = 20 zł/szt.

Koszty stałe = 75 000 zł + 50 000 zł + 35 000 zł = 160 000 zł

Narzut marży na pokrycie (%)

=

50 000 + 160 000

×

100% = 52,5%

20 000 x 20

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama