Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji i doświadczenia. Zwykła codzienna odprawa w celu wymiany wiedzy i doświadczeń nie zapewnia kontrolowanego i trwałego procesu doskonalenia, dlatego też forma warsztatów doskonalenia, a następnie ich realizacja wymagają odpowiedniego przygotowania.

Zataczająca coraz szersze kręgi zarówno w kręgach biznesowych, jak i w życiu prywatnym japońska filozofia ciągłego doskonalenia swój sukces zawdzięcza stosowaniu prostych zasad. Zasady te odnoszą się do fundamentalnych działań, jakimi są dostrzeganie marnotrawstwa (czy to w procesach biznesowych czy w życiu prywatnym) oraz budowanie nawyków jego ciągłej eliminacji. I choć fundamentalne zasady kaizen wydają się być proste i zrozumiałe, ich ciągłe utrzymywanie i dostosowywanie do zmieniających się realiów wymaga konsekwencji w działaniu i niemałego wysiłku dla utrzymania postępu.

Realizacja działań doskonalących wymaga stworzenia zespołu funkcyjnego, który takie działania będzie realizował. Najczęściej taki zespół nie stanowi osobnej jednostki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jednak jego skład powinien zostać dobrany w umiejętny sposób. Kryteria doboru takiego zespołu zależą od wielu czynników, z czego do kluczowych możemy zaliczyć:

  • Zespołowi musi przewodzić lider, którego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przekazywane są reszcie zespołu bez zakłóceń, który potrafi walczyć o realizację wspólnych ustaleń oraz świetnie zna pozostałych członków zespołu.
  • Stworzenie zespołu ma służyć wzmocnieniu poczucia integracji podejmowanych działań.
  • Wszyscy członkowie zespołu muszą świetnie znać oraz rozumieć cele przedsiębiorstwa, realizowaną wspólnie wizję oraz założenia dotyczące doskonalenia procesów.
  • Zespół musi składać się z pracowników różnych szczebli i różnych specjalizacji, natomiast między nimi nie może funkcjonować ogólnie przyjęta firmowa hierarchia – wspólne cele działania pozostają nadrzędne.
  • Decyzje podejmowane muszą być w pełnym, wspólnym zrozumieniu, często na zasadzie konsensusu, natomiast wdrażane szybko i zdecydowanie.
  • Przepływ informacji w zespole musi być swobodny i nieskrępowany, każdy może wyrazić swoje obawy oraz podważyć status quo obecnej sytuacji.

Mając dwa najważniejsze elementy – cel przedsięwzięcia oraz zespół, z którym będziemy go realizować, można przejść do omówienia planu realizacji warsztatów kaizen. Nim tak naprawdę rozpoczniemy spotkania z zespołem, na których będziemy pracować nad doskonaleniem procesów, niezbędne jest przygotowanie warsztatów. Realizację warsztatów kaizen można z góry podzielić na kilka zasadniczych faz:

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement