Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Maurycy Organa   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 Tekst otwarty
CIRZ_226_03.jpg

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Składanie sprawozdań finansowych na nowych zasadach

Większość zmian dotyczących sprawozdań finansowych weszła w życie 15 marca 2018 r. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na to, że nie można już przekazać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru w formie papierowej. Konieczne jest przesyłanie sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Oznacza to obowiązek:

  • sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie oraz
  • podpisywania ich elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Ponadto sprawozdania za 2018 r. będą musiały być już sporządzone w określonej formie. Dokładną strukturę tego pliku określi Minister Finansów (zob. art. 45 ustawy o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.).

Dane ze sprawozdań finansowych trafią z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że spółki i inne podmioty wpisane do KRS nie będą już musiały przesyłać sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych. Po wpisie w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego dokumenty te będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa nowelizująca przewiduje okres przejściowy, tj. od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. (art. 38 ustawy nowelizującej). W tym okresie oprócz sprawozdań w formie elektronicznej możliwe będzie:

  • sporządzenie sprawozdania finansowego tradycyjnie,
  • po podpisach zeskanowanie i stworzenie elektronicznej kopii (skan),
  • podpisanie takiej kopii i zgłoszenie jej do repozytorium dokumentów finansowych.

Nowelizacja zakłada, że przepisy dotyczące obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wejdą w życie 1 marca 2020 r. Docelowo nastąpi rezygnacja z gromadzenia przez sądy rejestrowe akt podmiotów podlegających zgłoszeniu do KRS w formie papierowej i wprowadzenie zasady prowadzenia akt rejestrowych w postaci elektronicznej. Po 2020 r. akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym będą udostępniane:

  1. za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych oraz
  2. w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy