Uproszczenie planów finansowych i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego

Z dniem 4 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sporządzać plany finansowe swoich jednostek budżetowych z mniejszą szczegółowością niż dotychczas wymagana. Przed zmianą plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych musiały być sporządzane w szczegółowości, uwzględniając dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymagała dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego. Możliwość sporządzania planów finansowych w mniejszej szczegółowości ma uprościć proces planowania oraz uelastycznić wykonywanie budżetu jednostek.

Uproszczenia w sporządzaniu planów finansowych JST mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.

Adekwatne zmiany zostały również wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Umożliwią one prezentację planowanych kwot wydatków jednostek, w zależności od przyjętej szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w grupach paragrafów albo w paragrafach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W tym celu w zakresie szczegółowości prezentacji planowanych wydatków jednostek wprowadzono zmianę formularza sprawozdania Rb-28S polegającą na dodaniu nowej kolumny „grupa paragrafów”. Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za styczeń 2019 r.

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1393.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1394.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1395.
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy