W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku istotnych zmian w MSR/MSSF. W związku z tym czekaliśmy też na zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Zmiany te jednak nie nastąpiły. Ustawodawca zdecydował się na odejście od zasad wynikających z MSR/MSSF i pozostawił rozliczanie leasingu oraz umów długoterminowych na starych zasadach.

Leasing – aktualizacja KSR 5

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem i dzierżawa wszedł w życie z dniem 28 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

MSR 17 został zastąpiony przez Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing, obowiązujący dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. Mimo to aktualizacja standardu polega w zasadzie tylko na zmianach technicznych, tj. nie dokonano aktualizacji merytorycznej zgodnie z MSSF 16.

Nadal więc zgodnie z polskim prawem bilansowym leasingobiorcy dokonują klasyfikacji leasingu na finansowy i operacyjny.

 

Umowy długoterminowe – aktualizacja KSR 3

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane wszedł w życie z dniem 20 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Jak wynika z zakresu standardu, treść standardu jest zgodna w podstawowych rozwiązaniach z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i dopuszczonymi do stosowania w Unii Europejskiej według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r. Różnice między niniejszym standardem a MSR polegają na niezgodności z MSSF 15 Przychody z umów z klientami – KSR 3 został opracowany na podstawie MSR 11 Umowy o usługę budowlaną (nieobowiązującego od 1 stycznia 2018 r.), w którym to standardzie przyjęto inną koncepcję identyfikacji i ujmowania przychodów niż w MSSF 15.

Oznacza to, że nie mamy zmian merytorycznych w zakresie rozliczeń długoterminowych umów budowlanych.

Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego nr 9/2018

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama