W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku istotnych zmian w MSR/MSSF. W związku z tym czekaliśmy też na zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Zmiany te jednak nie nastąpiły. Ustawodawca zdecydował się na odejście od zasad wynikających z MSR/MSSF i pozostawił rozliczanie leasingu oraz umów długoterminowych na starych zasadach.

Leasing – aktualizacja KSR 5

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem i dzierżawa wszedł w życie z dniem 28 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

MSR 17 został zastąpiony przez Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing, obowiązujący dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. Mimo to aktualizacja standardu polega w zasadzie tylko na zmianach technicznych, tj. nie dokonano aktualizacji merytorycznej zgodnie z MSSF 16.

Nadal więc zgodnie z polskim prawem bilansowym leasingobiorcy dokonują klasyfikacji leasingu na finansowy i operacyjny.

 

Umowy długoterminowe – aktualizacja KSR 3

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane wszedł w życie z dniem 20 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Jak wynika z zakresu standardu, treść standardu jest zgodna w podstawowych rozwiązaniach z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i dopuszczonymi do stosowania w Unii Europejskiej według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r. Różnice między niniejszym standardem a MSR polegają na niezgodności z MSSF 15 Przychody z umów z klientami – KSR 3 został opracowany na podstawie MSR 11 Umowy o usługę budowlaną (nieobowiązującego od 1 stycznia 2018 r.), w którym to standardzie przyjęto inną koncepcję identyfikacji i ujmowania przychodów niż w MSSF 15.

Oznacza to, że nie mamy zmian merytorycznych w zakresie rozliczeń długoterminowych umów budowlanych.

Source: Biuletyn Głównego Księgowego 9/2018 z 20 września 2018 r.

Also check

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access no. 6/2019

MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych

MF pracuje nad przepisami regulującymi kwestię opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, póki co w zakresie tzw. digital advertising tax, czyli opodatkowania reklam cyfrowych – powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Teresa Czerwińska, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Read more
Open access no. 6/2019

Udział w firmowych grillach to nie przychód

Maj to miesiąc rozpoczynający sezon imprez grillowych organizowanych przez pracodawców dla pracowników. Warto wiedzieć, że branie udziału w tego rodzaju imprezach nie oznacza dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama