W 2019 r. podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych podatnika. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50%. Leasingowane samochody osobowe zostaną objęte także limitami w zaliczaniu do kosztów podatkowych związanych z nimi wydatków. Nowe przepisy mają jednak zastosowanie do umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2019 r. Takie zmiany wprowadzono w projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, który trafił do Sejmu.

75% wydatków na samochód osobowy będzie kosztem podatkowym

Od 2019 r. w przypadku aut wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych będzie można odliczyć tylko 75% wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. Warto zauważyć, że pierwotnie rząd zamierzał pozwolić przedsiębiorcom odliczyć jedynie 50% takich wydatków. Szczęśliwie dla podatników limit ten został podniesiony. Całość (100%) wydatków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Warunkiem pełnego odliczenia będzie dodatkowo prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu wskazanej w przepisach VAT. W przypadku braku ewidencji uznawane będzie, że podatnik wykorzystuje samochód do celów mieszanych i może zaliczać do kosztów tylko część wydatków. Planowany na 2019 r. sposób rozliczenia wydatków na samochody osobowe przedstawiamy w tabeli.

Uwaga!

Projekt, nad którym pracuje obecnie Sejm, w zakresie dotyczącym samochodów osobowych różni się od projektu nowelizacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. W tym artykule opisujemy rozwiązania dotyczące podatkowego rozliczania korzystania z samochodów osobowych w działalności gospodarczej, które trafiły pod obrady Sejmu.

Tabela. Jak w 2019 r. będzie rozliczane podatkowo korzystanie z samochodów osobowych

Rodzaj samochodu

Rozliczenie podatkowe

Samochód używany wyłącznie w działalności

Do rozliczenia wydatków na taki samochód w KUP w całości jest wymagane, aby była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT

Samochód używany w działalności gospodarczej i w celach prywatnych (tzw. użytek mieszany)

Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków eksploatacyjnych.

Wydatki związane z leasingiem takiego samochodu (rata leasingowa, opłata wstępna) nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne, to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a część finansowa raty będzie kosztem bez limitu

Limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych i składek AC

Limit wartości samochodów osobowych stanowiących środki trwałe podatnika, do którego możliwe będzie pełne odliczanie przez podatników odpisów amortyzacyjnych i składek AC od takich pojazdów, ma zostać w 2019 r. podwyższony do:

  • 150 000 zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz
  • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Obecnie limit ten wynosi równowartość, co do zasady, 20 000 euro. Warto zwrócić uwagę, że we wcześniejszym brzmieniu projektu ustawodawca przewidywał tylko limit 150 000 zł. Nowy projekt zakłada podwyższenie tego limitu do 225 000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Przy czym ten wyższy limit znajdzie zastosowanie po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej formy pomocy z zasadami udzielania pomocy publicznej – art. 15 projektu. Do tego czasu, w odniesieniu do tych pojazdów, obowiązywać będzie limit 150 000 zł. Takie rozwiązanie ma na celu promowanie korzystania z bardziej ekologicznych samochodów elektrycznych, które obecnie często są bardzo kosztowne.

Uwaga!

Nowe przepisy mają zastosowanie do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2018 r. (art. 9 projektu).

Leasingowanie samochodów a limit w zaliczaniu do kosztów

Opisane limity (150 000 zł i 225 000 zł) będą dotyczyły również opłat wynikających z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Opłaty te będą kosztem podatkowym w takiej proporcji, w jakiej kwota limitu pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, najmu lub dzierżawy. Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu:

„(...) projekt przewiduje odpowiednie rozciągnięcie ograniczenia stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego na inne formy korzystania z samochodu osobowego. Z uwagi na «techniczne» różnice między tymi formami korzystania z samochodu osobowego w przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy projekt przewiduje, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Wystarczy zatem, że podatnik podpisze umowę leasingu w 2018 r., by dalej korzystał z rozliczania na dotychczasowych, korzystniejszych zasadach. Przy tym termin odbioru pojazdu nie ma tu znaczenia, liczy się data podpisania umowy. Jeżeli umowa będzie podpisana w tym roku, to – zdaniem redakcji – do końca jej trwania podatnik będzie ją rozliczał bez uwzględniania limitu, zaliczając do kosztów całość opłat leasingowych, nawet jeśli samochód osobowy służy także celom prywatnym. Nie jest jasne, czy do takich samochodów będzie miało zastosowanie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków eksploatacyjnych.

Dodanie opisanego przepisu przejściowego (art. 8 projektu) jest kolejną nowością wprowadzoną w projekcie, który trafił do Sejmu. Planującym leasing drogich samochodów można doradzić, by zawarli umowę jeszcze w tym roku. Stare zasady są bowiem korzystniejsze przy leasingu samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 000 zł. Należy zaznaczyć, że zmiana lub odnowienie wymienionych umów po 31 grudnia 2018 r. będą oznaczały konieczność stosowania nowych zasad rozliczenia wydatków na samochód (art. 8 ust. 2 projektu).

Uwaga!

Umowy najmu, dzierżawy i leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 r. będzie można nadal rozliczać w koszty na obecnych zasadach (art. 8 ust. 1 projektu).

Likwidacja kilometrówki

Od 1 stycznia 2019 r. kilometrówka zostanie zlikwidowana. Zastąpi ją uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy. I tak podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów podatkowych będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Co do tego, jak określić wydatki uwzględniane przy określaniu kosztów podatkowych, wypowiedziano się w uzasadnieniu do ustawy:

„Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (niewpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok)”.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 2854) – opubl. www.sejm.gov.pl. |

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama