1 stycznia 2019 r. to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).

Przedstawiamy tabelaryczny przegląd proponowanych rozwiązań. Będą one miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Tabela. Zmiany w rachunkowości – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862)
Lp.# Planowane zmiany w rachunkowości w 2019 r.

1.

Więcej jednostek mikro

Projekt przewiduje wprowadzenie uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro). Zmianą tą mają być objęte osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiana ta spowoduje, że większa liczba jednostek będzie mogła być zaliczana do kategorii jednostek mikro, a tym samym będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii (w zakresie możliwości sporządzania bardzo uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz niesporządzania informacji dodatkowej i niestosowania wartości godziwej).

 • art. 3 ust. 1a pkt 2a ustawy o rachunkowości

2.

Więcej jednostek małych

Projekt przewiduje zwiększenie zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek przez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Oznacza to, że jednostki te będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii w zakresie sprawozdawczości finansowej, tj. możliwości sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także zwolnienia ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności.

 • art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości

3.

Klasyfikowanie umów leasingu w sposób podatkowy

Projekt przewiduje zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych. Progi te będą na poziomie przewidzianym dla małych jednostek, a więc z uproszczenia tego będą mogły skorzystać jednostki (oprócz jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 u.o.r.), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
 • art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości

4.

Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu

Projekt przewiduje zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Progi te będą na poziomie przewidzianym dla małych jednostek (warunki i progi zostały wymienione w pkt 3). Spowoduje to, że większa liczba jednostek będzie mogła stosować uproszczone zasady kalkulacji kosztu wytworzenia produktu przez możliwość doliczenia do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

 • art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości

5.

Możliwość niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Projekt przewiduje zwiększenie progów uprawniających do niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Z uproszczenia tego będą mogły skorzystać wszystkie jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
 • art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości

6.

Odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Projekt przewiduje zwiększenie progów uprawniających do odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z uproszczenia tego będą mogły skorzystać wszystkie jednostki, które spełniły warunki wymienione w pkt 5.

 • art. 37 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości

7.

Odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości odstąpienia przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości (np. spółek kapitałowych) od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów. Oznacza to brak konieczności dokonywania pracochłonnych szacowań i tworzenia rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, ich ujęcia w księgach rachunkowych i prezentowania w sprawozdaniu finansowym. Analogiczne uproszczenia dotyczą szacowania, tworzenia, ujęcia i prezentowania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

 • art. 7 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości

8.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości stosowania przez niektóre jednostki (patrz niżej) przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Oznaczałoby to m.in. łatwość ustalania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych bez szacowania i uwzględniania okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ograniczenie potrzeby prowadzenia podwójnej ewidencji dla celów rachunkowych i podatkowych.

Z uproszczenia tego będą mogły korzystać:

 • jednostki mikro określone w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości,
 • jednostki małe określone w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości,
 • organizacje pozarządowe i inne określone jednostki mogące prowadzić działalność pożytku publicznego, które nie przekraczają kryteriów wielkościowych określonych dla małych jednostek (jednostki te zgodnie z art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości są wyłączone z kategorii jednostek mikro i jednostek małych).
 • art. 32 ust. 7 i 8, art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości

9.

Odstąpienie od tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych

Projekt przewiduje, że niektóre jednostki (wymienione w pkt 8) mogą nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Będzie to stanowiło znaczne uproszczenie dla tych jednostek, gdyż tworzenie takich rozliczeń jest skomplikowane, a prawidłowe określenie ich wysokości wymaga często skorzystania z usług aktuariuszy.

 • art. 39 ust. 6 i 7 ustawy o rachunkowości

10.

Przechowywanie zatwierdzonych sprawozdań finansowych

Projekt przewiduje skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat. Konsekwencją zmiany powyższego przepisu będzie zmniejszenie obciążeń administracyjnych (zmniejszenie kosztów archiwizacji) dla wszystkich jednostek stosujących regulacje ustawy o rachunkowości.

 • art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (nr 2862).

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Wiążące informacje – od 1 lipca 2024 r. wyłącznie elektronicznie

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC. Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

Czytaj więcej

Kontrola łańcucha dostaw i kontrola wwozu i wywozu gotówki – zmiana ustawy o KAS

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i z obszarów wysokiego ryzyka. Zawiera również regulacje dotyczące wzmocnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.