Minister Finansów wydał korzystną dla podatników CIT i PIT interpretację ogólną dotyczącą spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w ramach wymiany udziałów. MF potwierdził, że transakcja nabycia większościowego pakietu udziałów lub akcji jest neutralna podatkowo także wtedy, gdy nabycie udziałów następuje w drodze odrębnych transakcji, pod warunkiem jednak, że wszystkie te transakcje zamkną się w okresie 6 miesięcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy transakcji tych dokona jeden czy więcej udziałowców.

Korzystna dla podatników interpretacja ogólna MF w sprawie wymiany udziałów (akcji)

Transakcja wymiany udziałów polega na tym, że wspólnik spółki kapitałowej wnosi aportem posiadane udziały (akcje) do innej spółki kapitałowej, w rezultacie czego ta druga spółka (zwana spółką nabywającą) zyskuje bezwzględną większość głosów w tej pierwszej (zwanej spółką nabywaną) lub powiększa posiadaną wcześniej bezwzględną większość głosów. W wyniku transakcji wymiany udziałów wspólnik spółki nabywanej otrzymuje udziały (akcje) spółki nabywającej. Wniesienie aportu w postaci udziałów (akcji) spółki kapitałowej na warunkach przewidzianych dla transakcji wymiany udziałów jest transakcją podatkowo neutralną. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8a updof oraz art. 12 ust. 4d updop po stronie udziałowca nie dochodzi do powstania przychodu. Regulacja dotycząca wymiany udziałów ma zastosowanie także w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów, jeśli dojdzie do nich w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie. Dotychczas MF twierdził, że w takiej transakcji wymiany udziałów powinien brać udział tylko jeden (ten sam) wspólnik. Zdaniem fiskusa neutralna podatkowo wymiana udziałów miałaby miejsce w przypadku nabycia od pojedynczego wspólnika innej spółki udziałów (akcji) tej innej spółki, jeżeli w wyniku takiej transakcji lub kilku transakcji przeprowadzonych z tym wspólnikiem na przestrzeni 6 miesięcy spółka nabywająca uzyskała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane. W konsekwencji transakcje przeprowadzane przez innych wspólników dokonujących wymiany udziałów tych samych spółek i w tym samym okresie nie przebiegałyby w warunkach neutralności podatkowej, do czasu osiągnięcia przez spółkę nabywającą pakietu większościowego.

Stanowisko to fiskus zmienił jednak w wydanej 7 maja 2021 r. interpretacji ogólnej. Zmiana stanowiska nastąpiła pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych, które zgodnie twierdziły, że warunek uzyskania bezwzględnej większości praw głosu w spółce nabywanej uważany powinien być za spełniony także w przypadku, gdy jest osiągnięty w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od więcej niż jednego wspólnika, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

W interpretacji ogólnej MF zgodził się z sądami administracyjnymi i uznał za prawidłową ich interpretację przepisów art. 24 ust. 8a-8c updof oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 updof. Tym samym neutralna podatkowo jest także transakcja wymiany udziałów, w której większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. nr DD7.8203.1.2021 dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji) – Dz.Urz. MFFiPR z 13 maja 2021 r. poz. 76

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2021

Kiedy najem należy kwalifikować do działalności gospodarczej – uchwała NSA

Jeśli osoba fizyczna nie wprowadziła wynajmowanego przez nią składnika majątkowego do majątku firmowego, to przychody z najmu nie są przychodami z działalności gospodarczej, niezależnie od rozmiarów najmu. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych ulg dla przedsiębiorców. Wprowadzona ma zostać ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację i ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych (dalej PGK). Przedstawiamy podstawowe założenia tego pakietu ulg, które zostały właśnie skierowane przez Ministerstwo Finansów do konsultacji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama