JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

CIRZ_226_04.jpg

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w strukturze JPK na żądanie organów podatkowych mieli tylko duzi przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, które spełniają kryteria przewidziane dla dużych przedsiębiorców (art. 193a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Od 1 lipca 2018 r. została rozszerzona grupa podmiotów objętych tym obowiązkiem. Oprócz dużych podatników obowiązek nałożono również na mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Dotyczy on również podatników niebędących przedsiębiorcami, którzy mogliby być uznani odpowiednio za mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę. Należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o podmioty prowadzące księgi podatkowe elektronicznie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi w wersji papierowej, to nie ma i nie będzie miał obowiązku ich przesyłania na żądanie organu podatkowego w strukturze JPK. Analogicznie rzecz się ma z dowodami księgowymi. Tylko w przypadku, gdy są one wystawiane elektronicznie, będą musiały być przesyłane w strukturze JPK.

Przypisy / Źródła
  • art. 3 pkt 4 i art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200,
  • art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2016 r., poz. 846; ost. zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1926 |
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy