Jak rozumieć przepisy o cenach transferowych - nowe interpretacje ogólne MF

Minister Finansów po raz kolejny w tym roku wypowiedział się na temat transakcji z podmiotami powiązanymi. Z końcem marca 2018 r. Minister Finansów wydał dwie interpretacje ogólne. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny. Druga z interpretacji z kolei dotyczy m.in. obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia). Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty obu interpretacji.

Prowadzenie dokumentacji podatkowych przez zakład

Minister Finansów wyjaśnił, że obowiązkiem dokumentacyjnym nie są objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a jedynie te, które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym w Polsce. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 26 marca 2018 r.

MF

(…) Zastosowanie wykładni językowej prowadziłoby do nieuprawnionego wniosku, że obliczenia progów dokumentacyjnych, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (ale także pozostałych progów dla celów dokumentacji cen transferowych), należałoby dokonać w odniesieniu do przychodów lub kosztów podatnika, którym w tym przypadku byłby podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie takiej wykładni zobowiązywałoby bowiem zagraniczny zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentowania transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju, które są przeprowadzane bez jego udziału lub do spełnienia nieadekwatnych wymogów dokumentacyjnych, tj. sporządzenia analizy danych porównawczych lub informacji o grupie podmiotów powiązanych. Stanowiłoby to nadmierne obciążenie dokumentacyjne po stronie polskiego podmiotu (tj. zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), gdyż takie rozliczenia nie mogą być przedmiotem kontroli polskich organów podatkowych. Zatem wymóg sporządzania dokumentacji podatkowej w tym zakresie staje się bezprzedmiotowy.

(…) Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy oraz cel wprowadzenia art. 25a ust. 5a u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 5a u.p.d.o.p., uznać należy, że próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych), należy odnosić jedynie do przychodów lub kosztów generowanych przez zagraniczny zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie do wszystkich przychodów lub kosztów podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te, które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeglądy i aktualizacja dokumentacji podatkowej

Zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza obowiązku sporządzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. Podatnik będący stroną takiej dokumentacji jest obowiązany w takim przypadku dokonać okresowej aktualizacji sporządzonej wcześniej dokumentacji podatkowej w tym zakresie. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 26 marca 2018 r.

MF

Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji. Zatem aktualizowana co najmniej raz na rok podatkowy dokumentacja podatkowa powinna zawierać aktualne informacje wymienione w art. 25a ust. 2b–2d u.p.d.o.f. lub art. 9a ust. 2b–2d u.p.d.o.p. wraz ze wszystkimi zaistniałymi istotnymi zmianami od momentu jej sporządzenia po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji, jeśli taka miała miejsce, do momentu najnowszej aktualizacji.

Podkreślenia wymaga także to, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza dokonania nowej transakcji, a zatem podatnik nie jest obowiązany do sporządzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. Jest natomiast obowiązany w takim przypadku dokonać okresowej aktualizacji sporządzonej wcześniej dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Ponadto, należy zaznaczyć, że wyżej zaprezentowane reguły mają zastosowanie nie tylko do transakcji finansowych, ale także do wszystkich transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych.

Przypisy / Źródła

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 marca 2018 r., sygn. DCT.8201.5.2018.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy