Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zainicjowała w całym kraju proces zmiany nazw ulic. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pod adresem, który został w ten sposób zmieniony, mają obowiązek aktualizacji swoich danych zarówno w urzędzie skarbowym, jak i w KRS albo CEIDG. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji „MONITORA Księgowego”.

Jak powinien postąpić przedsiębiorca w przypadku administracyjnej zmiany adresu prowadzenia dzialalności

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że obowiązek aktualizacji danych występuje zarówno w przypadku podatników będących przedsiębiorcami, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co do zasady obowiązek aktualizacji danych (obejmujący m.in. zmianę adresu) powstaje w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 9 ust. 1 ustawy o ewidencji podatników i płatników). Obowiązek aktualizacji danych w tym terminie mają:

 • podatnicy VAT lub podatku akcyzowego,
 • podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków.

Obowiązek aktualizacji danych przedsiębiorców

Ze względu na wątpliwości, czy wskazana procedura aktualizacji danych powinna być zastosowana w przypadku zmiany adresu, która ma charakter administracyjny, odgórny i niezależny od wiedzy i woli przedsiębiorcy, redakcja „MK” wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska. Z odpowiedzi MF wynika, że opisana procedura aktualizacyjna ma w takich sytuacjach zastosowanie, czyli ww. podmioty mają obowiązek złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany danych adresowych spowodowanych zmianą nazwy ulicy, przy której prowadzą działalność lub mają siedzibę. Jednocześnie MF zapewniło, że organy skarbowe nie podejmują działań związanych z obowiązkiem aktualizacyjnym. Podatnicy mogą więc zawiadomić o zmianie adresu przy okazji załatwiania konkretnej sprawy urzędowej (np. przy składaniu zeznania). Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać na formularzu:

 • NIP-2 – w przypadku aktualizacji danych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • NIP-7 – w przypadku aktualizacji danych osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • ZAP-3 – w przypadku aktualizacji danych osoby fizycznej będącej podatnikiem,
 • NIP-8 – w przypadku aktualizacji danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacja danych osób fizycznych

Z treści art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy o ewidencji podatników i płatników wynika, że podatnicy wpisani do rejestru CEIDG mogą dokonać aktualizacji danych, składając formularz CEIDG-1 (czyli dokonując aktualizacji danych adresowych w CEIDG). Prawo do dokonywania aktualizacji danych w ten sposób wynika również z treści art. 5 ust. 5a tej ustawy, który stanowi, że do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W szczególnej sytuacji są podatnicy będący osobami fizycznymi, objęci rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT. Zawiadamiają oni o zmianie adresu miejsca zamieszkania, podając aktualny adres miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Nie muszą więc składać osobnego zgłoszenia aktualizacyjnego. Wystarczy, że podadzą zmieniony adres zamieszkania w deklaracji (np. w zeznaniu rocznym PIT). Oczywiście mogą też dokonać aktualizacji danych adresowych, składając osobne zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3.

Likwidacja obowiązku aktualizacji danych – nowe przepisy

Dnia 6 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ta ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw (obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta). Zgodnie z art. 21 tej ustawy zmiana danych będzie następowała z urzędu w zakresie:

 • imienia i nazwiska przedsiębiorcy (jeżeli dane te zostały zmienione w rejestrze PESEL) oraz
 • danych adresowych (adresu do doręczeń i adresu stałego miejsca prowadzenia działalności) – jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.

Odpowiedź MF na pytanie „MONITORA Księgowego”

Przytaczamy treść odpowiedzi MF na pytanie „MONITORA Księgowego” w sprawie obowiązku aktualizacji danych.

MF

Wskazane w zapytaniu podmioty – zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku gdy potrzeba aktualizacji danych wynika z reform systemowych o zasięgu ogólnopaństwowym lub zmian wprowadzanych przez organy samorządu terytorialnego (np. zmiana nazwy miejscowości lub ulicy), organy skarbowe nie podejmują działań związanych z obowiązkiem aktualizacyjnym ze względów zarówno formalno-prawnych, jak i praktycznych.

Obowiązek aktualizacji realizowany jest dopiero w konkretnej sytuacji związanej z pojawieniem się określonych skutków natury prawnej, najczęściej przy załatwianiu przez dany podmiot konkretnej sprawy urzędowej (np. złożenie zeznania podatkowego).

Podmioty objęte rejestrami CEIDG lub KRS powinny dokonać zmiany danych rejestracyjnych we właściwych rejestrach referencyjnych (urzędy skarbowe nie są uprawnione do dokonywania zmian danych rejestracyjnych na podstawie deklaracji/zeznań dla tych podatników).

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst ustawy przekazany do Senatu RP) w art. 21 zapisano, że zmianie z urzędu podlegać będą również dane, które zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.1

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
 1. Odpowiedź MF z 15 lutego 2018 r. udzielona na pytanie redakcji „MONITORA Księgowego” w sprawie obowiązku aktualizacji danych przez firmy i osoby fizyczne będące podatnikami.

Art. 5 ust. 5a, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869; ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 108.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Monitor Księgowego

Zobacz również

Tekst otwarty nr 6/2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2022

Pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja ma umożliwić pracodawcom prewencyjną kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.