Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zainicjowała w całym kraju proces zmiany nazw ulic. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pod adresem, który został w ten sposób zmieniony, mają obowiązek aktualizacji swoich danych zarówno w urzędzie skarbowym, jak i w KRS albo CEIDG. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji „MONITORA Księgowego”.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że obowiązek aktualizacji danych występuje zarówno w przypadku podatników będących przedsiębiorcami, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co do zasady obowiązek aktualizacji danych (obejmujący m.in. zmianę adresu) powstaje w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 9 ust. 1 ustawy o ewidencji podatników i płatników). Obowiązek aktualizacji danych w tym terminie mają:

 • podatnicy VAT lub podatku akcyzowego,
 • podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków.

Obowiązek aktualizacji danych przedsiębiorców

Ze względu na wątpliwości, czy wskazana procedura aktualizacji danych powinna być zastosowana w przypadku zmiany adresu, która ma charakter administracyjny, odgórny i niezależny od wiedzy i woli przedsiębiorcy, redakcja „MK” wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska. Z odpowiedzi MF wynika, że opisana procedura aktualizacyjna ma w takich sytuacjach zastosowanie, czyli ww. podmioty mają obowiązek złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany danych adresowych spowodowanych zmianą nazwy ulicy, przy której prowadzą działalność lub mają siedzibę. Jednocześnie MF zapewniło, że organy skarbowe nie podejmują działań związanych z obowiązkiem aktualizacyjnym. Podatnicy mogą więc zawiadomić o zmianie adresu przy okazji załatwiania konkretnej sprawy urzędowej (np. przy składaniu zeznania). Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać na formularzu:

 • NIP-2 – w przypadku aktualizacji danych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • NIP-7 – w przypadku aktualizacji danych osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • ZAP-3 – w przypadku aktualizacji danych osoby fizycznej będącej podatnikiem,
 • NIP-8 – w przypadku aktualizacji danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacja danych osób fizycznych

Z treści art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy o ewidencji podatników i płatników wynika, że podatnicy wpisani do rejestru CEIDG mogą dokonać aktualizacji danych, składając formularz CEIDG-1 (czyli dokonując aktualizacji danych adresowych w CEIDG). Prawo do dokonywania aktualizacji danych w ten sposób wynika również z treści art. 5 ust. 5a tej ustawy, który stanowi, że do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W szczególnej sytuacji są podatnicy będący osobami fizycznymi, objęci rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT. Zawiadamiają oni o zmianie adresu miejsca zamieszkania, podając aktualny adres miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Nie muszą więc składać osobnego zgłoszenia aktualizacyjnego. Wystarczy, że podadzą zmieniony adres zamieszkania w deklaracji (np. w zeznaniu rocznym PIT). Oczywiście mogą też dokonać aktualizacji danych adresowych, składając osobne zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3.

Likwidacja obowiązku aktualizacji danych – nowe przepisy

Dnia 6 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ta ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw (obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta). Zgodnie z art. 21 tej ustawy zmiana danych będzie następowała z urzędu w zakresie:

 • imienia i nazwiska przedsiębiorcy (jeżeli dane te zostały zmienione w rejestrze PESEL) oraz
 • danych adresowych (adresu do doręczeń i adresu stałego miejsca prowadzenia działalności) – jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.

Odpowiedź MF na pytanie „MONITORA Księgowego”

Przytaczamy treść odpowiedzi MF na pytanie „MONITORA Księgowego” w sprawie obowiązku aktualizacji danych.

MF

Wskazane w zapytaniu podmioty – zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku gdy potrzeba aktualizacji danych wynika z reform systemowych o zasięgu ogólnopaństwowym lub zmian wprowadzanych przez organy samorządu terytorialnego (np. zmiana nazwy miejscowości lub ulicy), organy skarbowe nie podejmują działań związanych z obowiązkiem aktualizacyjnym ze względów zarówno formalno-prawnych, jak i praktycznych.

Obowiązek aktualizacji realizowany jest dopiero w konkretnej sytuacji związanej z pojawieniem się określonych skutków natury prawnej, najczęściej przy załatwianiu przez dany podmiot konkretnej sprawy urzędowej (np. złożenie zeznania podatkowego).

Podmioty objęte rejestrami CEIDG lub KRS powinny dokonać zmiany danych rejestracyjnych we właściwych rejestrach referencyjnych (urzędy skarbowe nie są uprawnione do dokonywania zmian danych rejestracyjnych na podstawie deklaracji/zeznań dla tych podatników).

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst ustawy przekazany do Senatu RP) w art. 21 zapisano, że zmianie z urzędu podlegać będą również dane, które zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.1

Footnotes / Bibliography / Legal basis
 1. Odpowiedź MF z 15 lutego 2018 r. udzielona na pytanie redakcji „MONITORA Księgowego” w sprawie obowiązku aktualizacji danych przez firmy i osoby fizyczne będące podatnikami.

Art. 5 ust. 5a, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869; ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 108.

Also check

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access no. 6/2019

MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych

MF pracuje nad przepisami regulującymi kwestię opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, póki co w zakresie tzw. digital advertising tax, czyli opodatkowania reklam cyfrowych – powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Teresa Czerwińska, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Read more
Open access no. 6/2019

Udział w firmowych grillach to nie przychód

Maj to miesiąc rozpoczynający sezon imprez grillowych organizowanych przez pracodawców dla pracowników. Warto wiedzieć, że branie udziału w tego rodzaju imprezach nie oznacza dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama