Od 29 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o finansowaniu promocji z 1% podatku.

Zgodnie z nowymi przepisami, informacja o:

  1. finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych promocji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku;
  2. możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia powstała w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego oraz podmiotu upoważnionego. Treść nowego rozporządzenia powiela dotychczasowe regulacje z niewielkimi modyfikacjami.

Zgodnie z § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku w formie:

  1. audiowizualnej,
  2. wizualnej,
  3. dźwiękowej

- powinna zawierać informację o następującej treści:

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”.

W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie takiej informacji organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano/współfinansowano z 1% podatku”. Do dnia 30 kwietnia 2019 r. na materiałach promocyjnych może być zamieszczana informacja o treści określonej w dotychczasowych przepisach, czyli informacja: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Footnotes / Bibliography / Legal basis
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2018 r. poz. 2053.

Source: Monitor Księgowego no. 12/2018

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama