Firmowy samochód używany prywatnie przez wspólnika spółki osobowej – rozliczenie PIT

CIRZ_222_02.jpg

Wspólnicy spółek osobowych, którzy wykorzystują samochody będące własnością spółki do celów prywatnych, uzyskują w ten sposób nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po stronie wspólnika przychodu. W sytuacji gdy wspólnik nie jest jednocześnie pracownikiem spółki, powstały przychód należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Zdarza się, że wspólnicy mający do dyspozycji samochody należące do spółki wykorzystują je do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez tę spółkę działalnością. Jeśli spółka nie obciąża z tego tytułu wspólnika żadnymi opłatami, powstaje pytanie, czy takie nieodpłatne wykorzystanie samochodów przez wspólnika powoduje, że po jego stronie pojawi się przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o PIT wprowadza ogólną regułę, w myśl której co do zasady każdy dochód osiągany przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu.

Ustawa o PIT klasyfikuje uzyskiwane przez podatnika przychody z uwagi na poszczególne ich źródła, wskazując, że źródłem przychodu są między innymi: stosunek służbowy, stosunek pracy, pozarolnicza działalność gospodarcza, a także inne źródła (art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF). Regulacje zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wskazują, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności nieodpłatne świadczenia.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć szczególnego rodzaju świadczenia, w przypadku których otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem darmym, co oznacza, że nie świadczy nic w zamian. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Gdy wspólnik niebędący pracownikiem spółki wykorzystuje nieodpłatnie do celów prywatnych samochód należący do tej spółki, niewątpliwie uzyskuje w ten sposób wymierną korzyść w postaci zaoszczędzenia środków, jakie musiałby przeznaczyć na wynajem samochodu, taksówkę lub bilety publicznego transportu zbiorowego.

Mając zatem na uwadze treść przytoczonych regulacji, należy uznać, że w opisanym przypadku po stronie wspólnika powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia zaliczany do przychodów z innych źródeł (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 października 2017 r., znak: 0111-KDIB2-3.4011.150.2017.2.KB). Przychód ten może być wyrażony wyłącznie w pieniądzu. Przychodem są więc nie same świadczenia, lecz ich wartość, która w analizowanym przypadku ustalana będzie na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług albo udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Przychód z innych źródeł podlega opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową wynikającą z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Przemysław Szwed
Młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy