Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Poniżej przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

Od 1 października 2018 r. wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości mają obowiązek sporządzania w formie elektronicznej i podpisania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:

 • sprawozdania finansowego (art. 45 ust. 1f u.o.r.),
 • sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 7 u.o.r.) oraz
 • sprawozdania z płatności (art. 63k u.o.r.).

Co więcej, w przypadku zdecydowanej większości tych sprawozdań wymagane jest sporządzanie ich w formacie i strukturze elektronicznej wymaganej przez Ministerstwo Finansów, a także złożenie ich z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego lub podpisu e-PUAP.

Co to oznacza? Dla jednostek sporządzających takie sprawozdania oznacza to:

 • obowiązek zapewnienia podpisów elektronicznych (kwalifikowanego lub e-PUAP) wszystkim podmiotom biorącym w jednostce udział w sporządzaniu, zatwierdzaniu lub badaniu wymienionych sprawozdań,
 • obowiązek dostosowania posiadanego oprogramowania finansowo-księgowego do wymogów MF (wyjątek dotyczy wyłącznie jednostek sporządzających sprawozdania według MSR-ów, które w chwili obecnej nie muszą stosować formatów MF).

Obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem e-PUAP

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP muszą posiadać:

 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz
 • kierownik jednostki.

Zazwyczaj problemem w takich sytuacjach jest ustalenie, kogo należy w firmie uznać za „kierownika jednostki”, który zgodnie z przepisami powinien posiadać podpis kwalifikowany lub e-PUAP. Ustalenie to zależy od formy organizacyjnej prowadzonej działalności. I tak:

 • w spółkach z o.o. i akcyjnych są to wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę,
 • w spółkach cywilnych i jawnych – wspólnicy,
 • w spółkach partnerskich – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo jej zarząd,
 • w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
 • w jednoosobowej działalności jest to osoba fizyczna prowadząca tę działalność,
 • w przypadku wolnych zawodów jest to osoba wykonująca wolny zawód,
 • w przypadku jednostek w likwidacji lub w trakcie restrukturyzacji są to likwidatorzy, a także syndycy lub zarządcy.

UWAGA!

Biegli rewidenci muszą również posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Od 1 października 2018 r. zostali oni bowiem zobowiązani do sporządzania sprawozdania z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w postaci elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (por. art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

Obowiązek sporządzania e-sprawozdań w określonym formacie i strukturze

Sprawozdania finansowe powinny być składane do właściwych organów (KRS lub organów skarbowych) w odpowiedniej strukturze oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej sprawozdania te będą nazywane e-Sprawozdaniami Finansowymi).

Zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pliki stanowiące wzorzec struktur danych dla każdego zamieszczonego typu e-Sprawozdań Finansowych są udostępnione w formacie XSD. Nie zamieszczono tam niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Struktury logiczne w formacie XSD są zatem „punktem wyjścia” dla pracy informatyków. Na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć dodatkowe – oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, by można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na plik (pliki) zawierające te sprawozdania finansowe nie tylko w formie elektronicznej, ale w formacie XML i do tego w strukturze logicznej, zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.

UWAGA!

Elektronizacja sprawozdań finansowych wymaga aktualizacji programów finansowo-księgowych i dostosowania do struktury i formatu e-sprawozdania wymaganego przez MF. 

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5-6/2020

MF potwierdza przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało w specjalnym komunikacie, że przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama