Pod koniec kwietnia 2013 r. zmieniły się przepisy w zakresie terminów płatności w umowach handlowych. Zakładają one krótsze terminy zapłaty w transakcjach handlowych i mniejsze ryzyko zatorów płatniczych. Według ustawodawcy mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo umów pomiędzy przedsiębiorstwami, ale również umożliwić przerzucenie kosztów windykacyjnych z wierzyciela na dłużnika.

Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), która weszła w życie 28 kwietnia 2013 r., daje wyraźne podstawy do tego, by myśleć optymistycznie. Zgodnie z jej zapisami przedsiębiorca, który dostarczył towar lub usługę innej firmie, nie powinien czekać na wynagrodzenie dłużej niż 60 dni kalendarzowych. Termin ten można wydłużyć, jeśli przedsiębiorcy uwzględnią to w umowie i jeśli postanowienie to nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Dłużnik pokryje koszty windykacji

Nowa ustawa zmienia też wiele w zakresie windykacji wierzytelności.

– Dotychczas przedsiębiorca, który chciał odzyskać pieniądze od dłużnika, musiał ponosić koszty dochodzenia należności na każdym etapie postępowania. Obecnie ustawa gwarantuje mu zwrot tych kosztów. Może on żądać od dłużnika zapłaty należności głównej i odsetek, a także poniesionych kosztów odzyskiwania należności, czyli między innymi wynagrodzenia, jakie zapłacił firmie windykacyjnej – wyjaśnia Joanna Zawadzka, kierownik Departamentu Sprzedaży Usług Windykacyjnych w firmie Kaczmarski Inkasso.

Zgodnie z ustawą wierzyciel może teraz żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie równej 40 euro. Jeśli koszty windykacyjne okażą się wyższe, wierzyciel może dochodzić tej wyższej kwoty, pomniejszonej o 40 euro, na drodze sądowej. Oznacza to, że firmom bardziej będzie opłacało się zlecić windykację długu na zewnątrz, niż robić to samodzielnie. Teraz bowiem, zgodnie z prawem, kosztami windykacji przedsiębiorcy będą mogli obciążyć dłużnika.

Uwaga

Zwlekanie z płatnością przestanie się opłacać! Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli termin zapłaty określony w umowie jest dłuższy niż 30 dni, wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika odsetek ustawowych (13% w skali roku). A zatem jeszcze przed okresem wymagalności wierzyciel może naliczać odsetki ustawowe, począwszy od 31. dnia po dostarczeniu towaru lub usługi i doręczeniu faktury lub rachunku, aż do dnia zapłaty, nie dłużej jednak niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Od terminu wymagalności zaś wierzycielowi przysługują odsetki podatkowe, które aktualnie wynoszą 11,5% w skali roku. Odsetki wyższe mogą być naliczane wówczas, gdy przedsiębiorcy określili je w umowie.

Walka Dawida z Goliatem

Możliwość obarczenia kosztami działań windykacyjnych dłużnika oraz skrócenie terminów transakcji handlowych to szansa dla małych i średnich firm, które posiadają faktury na kilkaset lub kilka tysięcy złotych. Z takimi sprawami wierzyciele z reguły nie idą do sądu, a kumulacja nawet niewielkich faktur może przyczynić się do powstania zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

Nowa ustawa znosi różnice w stosunkach handlowych pomiędzy dużymi podmiotami (koncerny, organy publiczne) a mniejszymi firmami, które są dostawcami różnego rodzaju dóbr i usług. Wprowadzenie zapisów ustawy może przyczynić się w znacznym stopniu do zmniejszenia nadużywania przez duże firmy swojej dominującej pozycji rynkowej i skrócenia terminów płatności wobec przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama