Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Ustawodawca w art. 54 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r., poz. 351, z późn. zm., dalej uor) bardzo ogólnie normuje zasady ewidencji zdarzeń, które miały miejsce po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem. Tematyka ta bardziej szczegółowo została opisana w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”.

Zamknięcie roku obrotowego

Księgi rachunkowe, co do zasady, zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia, co stanowi tak zwane wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Zatem rozliczenia dotyczące danego okresu mogą napływać przez kolejne trzy miesiące od zakończenia roku bilansowego. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 uor, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Należy podkreślić, iż wszystkie dane zawarte w księgach rachunkowych powinny być kompletne, a więc zgodnie z zasadą memoriału powinny zawierać wszystkie przychody i koszty dotyczące danego roku, dlatego też tak ważne jest prawidłowe ich ujęcie na przełomie roku.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Zdarzenia po dniu bilansowym są to zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy dniem bilansowym a dniem, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz mogą dostarczyć informacji mających wpływ na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy lub wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym. Zdarzenia takie można podzielić na te, które należy uwzględnić w bilansie oraz w rachunku zysków i strat lub też takie, które wymagają co najwyżej uwzględnienia w informacji dodatkowej.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

CiRZ_250_45.jpg

Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Czytaj więcej

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

CiRZ_250_41.jpg

Obowiązkiem przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego, opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jest terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu tego podatku w trakcie roku w postaci miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama