Obowiązkiem przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego, opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jest terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu tego podatku w trakcie roku w postaci miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo mogą skorzystać z możliwości zapłaty tzw. uproszczonych zaliczek, aby z tego skorzystać, muszą spełnić kilka ustawowych warunków. Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mogą wybrać wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy raz na kwartał lub co miesiąc, ale w stałej wysokości.

Zaliczki kwartalne w PIT

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o pdof posiadają status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym. Małym podatnikiem w 2020 r. jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 2 000 000 euro. Oznacza to, że spełnia to kryterium przedsiębiorca, u którego wartość przychodu w 2019 r. nie przekroczyła kwoty 8 747 000 zł.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. będą uprawnieni do wpłacania zaliczek na pdof w systemie kwartalnym, jeśli w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną,
  • działalności gospodarczej nie prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Podatnicy korzystający ze skali podatkowej, zaliczki kwartalne w 2020 r. zaczynają opłacać począwszy od kwartału, w którym dochód, po uwzględnieniu możliwych obniżeń, przekracza kwotę 3095 zł. Dochód do opodatkowania pomniejsza się o straty z lat wcześniejszych i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Należny podatek pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, wpłacają zaliczki już po osiągnięciu pierwszego dochodu. Wyliczając podstawę opodatkowania, mogą w trakcie roku odliczać od dochodu jedynie straty z lat wcześniejszych i składki ZUS, a od podatku składki zdrowotne. Kwoty zaliczek obliczają w wysokości różnicy między podatkiem wyliczonym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczki uproszczone w PIT

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uiszcza się w każdym miesiącu (do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) w stałej kwocie, która nie zależy od przychodów i kosztów osiągniętych w danym okresie.

Zasady opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy określa art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość taką mają wyłącznie przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub liniowo.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

CiRZ_250_49.jpg

Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

CiRZ_250_45.jpg

Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama