Transakcje trójstronne występują wtedy, gdy sprzedaż towaru zachodzi między trzema podmiotami, a towar fizycznie przekazywany jest od pierwszego do trzeciego podmiotu. Takie transakcje, szczególnie, gdy zawierane są z podmiotami zagranicznymi, niejednokrotnie stanowią trudność w ich ewidencji i rozliczeniu podatkowym.

Transakcje trójstronne w rachunkowości

W ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej ustawa o VAT) została zawarta definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, gdzie zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 2 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

  • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

W praktyce przez transakcję trójstronną rozumiemy sytuację, gdy sprzedaż towaru odbywa się między trzema podmiotami, natomiast towar przekazywany jest jedynie od pierwszego do ostatniego podmiotu uczestniczącego w danej transakcji.

Transakcja trójstronna może zostać rozliczona na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem procedury uproszczonej. By móc skorzystać z procedury uproszczonej podmioty muszą spełnić obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

W przypadku trzech podmiotów z różnych państw członkowskich, zarejestrowanych jako podatnicy VAT i zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonuje się dostawy towaru tak, że pierwszy z nich wysyła towar bezpośrednio trzeciemu podmiotowi, natomiast drugi jest w roli pośrednika. Zasada ogólna rozliczenia bazuje na założeniach przyjętych przy rozliczeniu WDT. Zatem transakcję należy opodatkować w państwie, w którym znajduje się towar w momencie jego wysyłki lub transportu. Z tego wynika, iż drugi podmiot trójstronnej transakcji, który pełni rolę „pośrednika” będzie zobowiązany zarejestrować się na cele VAT zarówno w państwie, z którego towar będzie wysyłany, jak i w państwie, do którego towar trafi, co związane jest z prawidłowym rozliczeniem WNT.

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama