Zakończenie roku obrotowego dla danej jednostki gospodarczej wiąże się z wymogiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeśli jednostka jest częścią grupy kapitałowej, to musi wówczas podlegać obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa. Informacje związane z tym zagadnieniem zostały opisane w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które szczegółowo opisują proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF

W myśl przepisów MSSF 10 standard ma na celu określenie zasad prezentacji oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku, gdy dana jednostka kontroluje jedną jednostkę albo większą ich liczbę.

Zgodnie z tym w MSSF 10:

 • Jednostka dominująca, która ma kontrolę nad jednostkami zależnymi, zobligowana jest do prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Została zawarta definicja zasad kontroli, która stanowi podstawę konsolidacji.
 • Określony został sposób stosowania zasady kontroli w celu ustalenia, czy dany inwestor sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, i czy dlatego musi dokonywać konsolidacji tej jednostki oraz
 • Określone zostały wymogi rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami standardu wymogi rachunkowości dotyczące łączenia jednostek gospodarczych i jego wpływu na konsolidację, w tym wyceny wartości firmy połączonej, nie są objęte przepisami standardu.

Przepisy MSSF 10 przy konsolidacji stosowane są przez jednostkę dominującą, która konsoliduje sprawozdania finansowe wszystkich podległych jednostek.

Warto nadmienić, że jednostka dominująca nie jest zobowiązana do prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku, gdy spełnia wszystkie następujące kryteria:

 • jest jednostką zależną od jednostki, która posiada w niej całościowy udział, albo od jednostki posiadającej w niej udział częściowy i jej pozostali właściciele, w tym nieuprawnieni do głosowania w innych okolicznościach, zostali poinformowani, że jednostka dominująca nie będzie prezentować skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zgłosili sprzeciwu w tej sprawie;
 • jej instrumenty dłużne lub kapitałowe nie znajdują się w publicznym obrocie (na krajowej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym, w tym na rynkach lokalnych i regionalnych);
 • nie złożyła, ani nie jest w trakcie składania, swojego sprawozdania finansowego w komisji papierów wartościowych ani w innym organie regulującym, dla celów wprowadzenia instrumentów dowolnej klasy do publicznego obrotu;
 • jednostka dominująca najwyższego lub średniego szczebla dla danej jednostki dominującej sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są publicznie dostępne i są zgodne z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

Kto ma obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF i z czego się ono składa?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze:

 1. skonsolidowanego bilansu,
 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
 3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W myśl art. 55 ustawy o rachunkowości obowiązkiem objęta jest jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządza ona roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.

Jednostką dominującą jest spółka kapitałowa, spółka komandytowo-akcyjna lub taka spółka jawna lub komandytowa, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej oraz jednostka dominująca grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy:

– po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, przekraczają wielkości, o których mowa w art. 49b ust. 1, czyli:

 • 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
 • 85 000 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170  000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, albo

– przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, przekraczają następujące wielkości:

 • 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
 • 102 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 204 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

W ustawie o rachunkowości zostały wskazane również dwa rodzaje jednostek, które mają obowiązek stosować międzynarodowe standardy zamiast ustawy o rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych – są to emitenci papierów wartościowych oraz banki.

Pozostałe 61% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Sprzedaż jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania się wyniku finansowego firmy, ponieważ to właśnie wyniki działania sprzedaży mają bezpośredni wpływ zarówno na przychodową, jak i kosztową stronę budżetu przedsiębiorstwa. Plan przychodów ze sprzedaży z kolei determinuje właściwie wszystkie pozostałe – budżet pozostałych wydziałów, inwestycje, strategię i inne plany operacyjne. Sprzedaż jest ściśle powiązana z przyjętym modelem biznesowym, ma wpływ na kształtowanie się wydatków, etatyzacji, jest także jednym z miernikiem wielkości i atrakcyjności z perspektywy inwestorskiej firmy.

Czytaj więcej

Ewidencja zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Ewidencja zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W działalności gospodarczej często zdarzają się sytuacje, gdy zdarzenie gospodarcze dotyczące poprzedniego roku (lat) jest ujawniane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok (lata), którego zdarzenie dotyczy. Ponieważ ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości dokonywania żadnych korekt w zatwierdzonych już sprawozdaniach finansowych, to zdarzenia te będą ewidencjonowane „na bieżąco”. Ujęcie ich w księgach rachunkowych będzie musiało jednak uwzględniać istotność ich wpływu na zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.