Pakiet przepisów o cenach transferowych wprowadzony od dnia 1 stycznia 2019 r. daje organom komplet narzędzi niezbędnych do skutecznych kontroli w zakresie cen transferowych. W powiązaniu z już wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w strukturach KAS (między innymi utworzeniem centrów kompetencyjnych w zakresie cen transferowych, czyli jednostek wyspecjalizowanych w monitorowaniu i kontroli cen transferowych, w tym przygotowywaniu analiz cen transferowych) należy spodziewać się zwiększenia skuteczności kontroli w nadchodzących latach.

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu przewidywane nowe trendy i podejście do kontroli cen transferowych, których można się spodziewać w najbliższej przyszłości, wnioskując z kierunku wprowadzanych zmian, nowych przepisów oraz ostatnich działań KAS.

Ceny transferowe i uszczelnienie systemu podatkowego

Ceny transferowe są drugim po VAT obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych pod kątem uszczelnienia systemu podatkowego.

Problem w tym zakresie, z perspektywy władz podatkowych, obrazuje rysunek 1.

Wykres wskazuje dokładnie odwrotną korelację pomiędzy wzrostem PKB i udziałem CIT w PKB. W dłuższej perspektywie czasu taka tendencja jest niemożliwa do utrzymania z punktu widzenia budżetu państwa. Oznacza to, iż należy liczyć się z domykaniem luki podatkowej w obszarze CIT jako priorytetem władz podatkowych w nadchodzących latach. A jedna z głównych możliwości zwiększenia podstawy opodatkowania w CIT wiąże się z obszarem cen transferowych. Intensywne działania w tym zakresie możemy obserwować już od kilku lat.

Kontrole cen transferowych

Liczba kontroli i wartość doszacowań w zakresie cen transferowych systematycznie rosną. Należy wskazać również postępującą profesjonalizację władz podatkowych w zakresie kontroli cen transferowych. Większość podatników, którzy przeżyli taką kontrolę, ma sporo negatywnych doświadczeń i miałaby dużo zastrzeżeń do poprzedniego zdania. Tym niemniej, w porównaniu do lat ubiegłych należy wskazać, iż organy podatkowe wyposażone są już w profesjonalne bazy służące do przygotowywanie analiz cen transferowych, a utworzone centra kompetencyjne pomagają inspektorom z lokalnych urzędów w prowadzeniu kontroli i sporządzaniu analiz cen transferowych. Niestety współpraca w tym zakresie nie zawsze jest idealna, a rozdzielenie kompetencji merytorycznych od osoby fizycznie dokonującej kontroli w spółce rodzi szereg problemów i nieporozumień. Tym niemniej jest to trudna do pominięcia zmiana systemowa w podejściu władz podatkowych do kontroli w zakresie cen transferowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne

CiRZ_237_21.jpg

Wdrożenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych ma z założenia przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jakie mogą wystąpić w firmie. Szczególnego znaczenia nabiera w obliczu trwających prac nad wprowadzeniem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W krótkim czasie posiadanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych będzie normą, której niespełnienie może mieć negatywne skutki dla prowadzonej działalności.

Read more

Centra odpowiedzialności w firmie

CiRZ_2_45.jpg

W celu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem można w nim wyodrębnić tzw. centra odpowiedzialności. Ich rodzaj uzależniony jest od tego, która część firmowego rachunku wyników ma stanowić przedmiot kontroli.

Read more

Wizualizacja informacji zarządczej – proste, a jednak nie do końca

CiRZ_231_08.jpg
Aby prawidłowo zarządzać jednostką, należy mieć możliwie szybko zebrane informacje, zaprezentowane w najbardziej czytelny sposób. Najlepiej to zrobić za pomocą nowoczesnych metod zarządzania, wspieranych przez najnowsze technologie. Ponieważ w większości jesteśmy wzrokowcami, w pierwszej kolejności widzimy ilustracje, zdjęcia, grafiki czy wykresy. Jakie są najważniejsze zasady prezentowania informacji w takiej formie?
Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama