Pakiet przepisów o cenach transferowych wprowadzony od dnia 1 stycznia 2019 r. daje organom komplet narzędzi niezbędnych do skutecznych kontroli w zakresie cen transferowych. W powiązaniu z już wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w strukturach KAS (między innymi utworzeniem centrów kompetencyjnych w zakresie cen transferowych, czyli jednostek wyspecjalizowanych w monitorowaniu i kontroli cen transferowych, w tym przygotowywaniu analiz cen transferowych) należy spodziewać się zwiększenia skuteczności kontroli w nadchodzących latach.

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu przewidywane nowe trendy i podejście do kontroli cen transferowych, których można się spodziewać w najbliższej przyszłości, wnioskując z kierunku wprowadzanych zmian, nowych przepisów oraz ostatnich działań KAS.

Ceny transferowe i uszczelnienie systemu podatkowego

Ceny transferowe są drugim po VAT obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych pod kątem uszczelnienia systemu podatkowego.

Problem w tym zakresie, z perspektywy władz podatkowych, obrazuje rysunek 1.

Wykres wskazuje dokładnie odwrotną korelację pomiędzy wzrostem PKB i udziałem CIT w PKB. W dłuższej perspektywie czasu taka tendencja jest niemożliwa do utrzymania z punktu widzenia budżetu państwa. Oznacza to, iż należy liczyć się z domykaniem luki podatkowej w obszarze CIT jako priorytetem władz podatkowych w nadchodzących latach. A jedna z głównych możliwości zwiększenia podstawy opodatkowania w CIT wiąże się z obszarem cen transferowych. Intensywne działania w tym zakresie możemy obserwować już od kilku lat.

Kontrole cen transferowych

Liczba kontroli i wartość doszacowań w zakresie cen transferowych systematycznie rosną. Należy wskazać również postępującą profesjonalizację władz podatkowych w zakresie kontroli cen transferowych. Większość podatników, którzy przeżyli taką kontrolę, ma sporo negatywnych doświadczeń i miałaby dużo zastrzeżeń do poprzedniego zdania. Tym niemniej, w porównaniu do lat ubiegłych należy wskazać, iż organy podatkowe wyposażone są już w profesjonalne bazy służące do przygotowywanie analiz cen transferowych, a utworzone centra kompetencyjne pomagają inspektorom z lokalnych urzędów w prowadzeniu kontroli i sporządzaniu analiz cen transferowych. Niestety współpraca w tym zakresie nie zawsze jest idealna, a rozdzielenie kompetencji merytorycznych od osoby fizycznie dokonującej kontroli w spółce rodzi szereg problemów i nieporozumień. Tym niemniej jest to trudna do pominięcia zmiana systemowa w podejściu władz podatkowych do kontroli w zakresie cen transferowych.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement