Ceny transferowe

CiRZ_221_19.jpg

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemów podatkowych krajów, które je przyjmują, oraz zapobieganie zjawisku unikania opodatkowania poprzez przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wprowadzone zmiany

( 1 ) Zmiana definicji podmiotów powiązanych – przed nowelizacją ustawy próg powiązań kapitałowych wynosił 5%, obecnie zgodnie z nowymi przepisami art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 za podmioty powiązane kapitałowe będą uważane tylko te, w których udział w kapitale podmiotu nie będzie mniejszy niż 25%. Jest to niewątpliwie korzystna zmiana dla podatników, jednak należy pamiętać, że przepisy o powiązaniach osobowych, rodzinnych i innych nie ulegają zmianie.

( 2 ) Zmiany w dokonywanej dokumentacji – niegdyś na podatników nałożony był obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji, obecnie obowiązek ten został poszerzony o „inne zdarzenia”. Ustawodawca nie podaje definicji wprost odnośnie do „innego zdarzenia”. Na pewno muszą one mieć wpływ na wysokość dochodu/straty podatnika. Dodanie „innego zdarzenia” prawdopodobnie ma na celu poszerzenie zakresu dokonywanej kontroli przez odpowiednie organy.

( 3 ) Zmiany w progach dokumentacyjnych – przed nowelizacją ustawy progi uzależnione były od wartości transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym oraz od wartości kapitału zakładowego, po nowelizacji natomiast progi uzależnione są od wartości osiąganych przychodów bądź ponoszonych przez podatników kosztów w poprzednim roku podatkowym oraz zwolnienia z obowiązku podatkowego podmiotów najmniejszych, osiągających od 2 mln euro przychodów bądź kosztów w poprzednim roku podatkowym. Nałożenie obowiązków dokumentacyjnych i ich skupienie się w dużej mierze na dużych podmiotach jest dobrym posunięciem pracodawcy. To właśnie te podmioty przeprowadzają transakcje o dużych sumach pieniężnych, w których istnieje większe prawdopodobieństwo stosowania w sposób nieprawidłowy przepisów o cenach transferowych. Należy jednak pamiętać, że mniejsze podmioty są zobowiązane do zachowywania zasad ceny rynkowej. Muszą być przygotowane na to, że w razie podejrzeń organu podatkowego będą zobowiązane do przedłożenia dokumentacji dotyczącej prawidłowo przeprowadzonych transakcji. Termin na dostarczenie dokumentacji odpowiedniemu organowi wynosi 30 dni od chwili wezwania.

( 4 ) Master file – czyli informacja o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, opis struktury organizacyjnej grupy, stosowanych zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych), przedmiotu i zakresu działalności grupy, jej sytuacji finansowej (wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę) oraz opis posiadanych istotnych wartości niematerialnych. Sporządzona przez podatników, których przychody lub koszty przekroczą w poprzednim roku podatkowym równowartość 20 mln euro. Dokumentacja ta powinna zawierać informację na temat globalnych operacji w ramach grupy kapitałowej podatnika. Master file jest sporządzana przez podmioty dominujące, a podatnicy muszą przedstawić taką dokumentację organom podatkowym w przypadku, gdy przekroczą dochód lub koszty na poziomie 20 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

( 5 ) Local file – czyli dokumentacja lokalna, będzie zawierać dodatkowo (poza elementami, które stanowią obowiązkową część dokumentacji cen transferowych zgodnie z aktualnymi przepisami) m.in. opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej podatnika, realizowanej strategii gospodarczej, otoczenia konkurencyjnego, przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych, dokumenty związane z transakcją (np. umowy), dane finansowe oraz uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika. W przypadku części podatników dokumentacja lokalna (local file) będzie obowiązkowo uzupełniana o analizę danych porównawczych, tj. analizę danych podmiotów niezależnych.

( 6 ) Raportowanie według krajów (tzw. country-by-country reporting) – raportowanie według krajów, tj. sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej.

( 7 ) Obowiązek dokonywania analizy danych porównawczych – przed nowelizacją przepisów analiza danych porównawczych nie musiała być elementem dokumentacji cen transferowych. Obecnie podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro, mają obowiązek sporządzania analizy danych porównawczych (ang. benchmarking study), która ma na celu udowodnienie, że stosowane przez podatników ceny transferowe są ustalone na poziomie, jaki byłby akceptowalny przez podmioty niezależne. Zmiana ta niewątpliwe nie zadowala podatników, ponieważ wiąże się z dodatkową pracą: taka analiza porównawcza może być czasochłonna, a niekiedy wiązać się z dodatkowymi kosztami (potrzeba nawiązania współpracy z zewnętrzną firmą w ramach wykonania analizy). Plusem tej zmiany dla podatnika jest zyskanie pewności podczas kontroli organu podatkowego, że dokumentacja jest w pełni przygotowana, co pozwoli uniknąć ewentualnych kar.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy