Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i wiąże się m.in. z kosztem kapitału, a więc stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych, służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Wartość przyszła (FV)

Wartość przyszła (ang. FV, Future value) to wartość inwestowanych przepływów pieniężnych po określonej stopie oprocentowania na określony czas na końcu tego okresu. Z punktu widzenia inwestora (kapitałodawcy) wartość pieniądza w czasie powinna wzrastać, żeby zrekompensować czas oraz ryzyko związane z udostępnieniem kapitału, zatem przyszła wartość powinna być z reguły wyższa od sumy gotówki wpłacanej przez inwestora lub też otrzymywanej przez pożyczkobiorcę.

Chcąc wyznaczyć wartość przyszłą w arkuszu kalkulacyjnym, należy wykorzystać formułę FV: FV (stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ]).

Załóżmy, że planujemy założyć lokatę, której oprocentowanie wynosi 2,42% w skali roku. Planowana wartość inwestycji to 25 000 PLN. Całość wkładu ma zostać wpłacona jednorazowo na 3 lata. Bank nalicza odsetki co kwartał. Wyznaczenie przyszłej wartości przy powyższych założeniach z zastosowaniem formuły FV przedstawia rysunek 1.

Żeby wyznaczyć przyszłą wartość pojedynczej płatności, należy postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami:

  • W polu „Stopa” należy podać oprocentowanie dla podokresu kapitalizacji (ponieważ w podanym przykładzie zastosowanie ma kapitalizacja miesięczna, należy podać stopę zwrotu dla jednego kwartału, która w analizowanym przypadku wynosi 2,42%/4).
  • W polu „Liczba_rat” należy wpisać liczbę podokresów, na które decydujemy się dokonać wpłaty. Okresy te powinny korespondować z wartością podaną w polu „Stopa”, zatem jeśli stopa dotyczy kwartału, a lokata zakładana jest na trzy lata, w polu tym należy podać liczbę kwartałów w tym okresie.
  • Ostatnim zakresem wymagającym wypełnienia jest „Wp”, gdzie należy podać wartość, którą planujemy wpłacić na lokatę (w prezentowanym przykładzie jest to wartość 25 ٠٠٠ PLN).

Otrzymana wartość 26 876,63 PLN to kwota, którą inwestor otrzyma po upływie trzech lat na opisanych powyżej warunkach.

Formuła FV umożliwia także wyznaczenie wartości przyszłej serii przepływów pieniężnych. Przyjmijmy sytuację, w której posiadamy 10 000 PLN na lokacie oprocentowanej 1,5% w skali roku. Dodatkowo planujemy dokonywać na koniec każdego miesiąca wpłaty w wysokości 1000 PLN w ciągu 2 lat. Zakładając miesięczną kapitalizację odsetek, możemy wykorzystać w opisywanym przykładzie formułę FV w celu oszacowania wartości środków pieniężnych na lokacie po dwóch latach. Sposób zastosowania formuły przedstawia rysunek 2.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

CiRZ_5_30.jpg

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Read more

Gdzie jest ograniczenie? Usprawnienie przedsiębiorstwa według Teorii Ograniczeń

CiRZ_3_2019_12.jpg

Zgodnie z teorią ograniczeń, każda organizacja ma co najmniej jedno ograniczenie, które ostatecznie limituje poziom osiąganych przez nią rezultatów. Ograniczenie może być fizyczne, w formie np. wąskiego gardła na produkcji lub wirtualne, w postaci stosowanych szkodliwych zasad lub procedur. Jaki jest klucz do identyfikacji tych ograniczeń w poszczególnych obszarach działalności firmy?

Read more

Kluczowe miary w rachunkowości przerobowej

CiRZ_3_2019_8.jpg

Czy jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji w obliczu ogromu napływających zewsząd informacji oraz zmienności i niepewności w każdym aspekcie życia i działalności? Czyż nie jest tak, że dążymy do posiadania bardzo precyzyjnych, dokładnych informacji, ponieważ mamy przekonanie, że to właśnie dzięki temu uzyskujemy pewność i niezmienność naszego otoczenia?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama