Przedsiębiorcom może być udzielane wsparcie na realizację nowych inwestycji. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu w drodze wprowadzenia produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wsparcie nowych inwestycji

Nowa inwestycja może obejmować również nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji).

Istota wsparcia nowych inwestycji

Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych stosuje się również do dochodów z praw własności intelektualnej osiąganych przez przedsiębiorców realizujących nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu.

Zwolnienie od podatku dochodowego stanowi pomoc regionalną, przy czym wielkość tej pomocy publicznej nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej wielkości. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji, jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, których wysokość nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych,
  • tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją, jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje pomoc publiczną na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu, maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej łącznie nie może przekroczyć sumy maksymalnych dopuszczalnych wielkości pomocy wynikających z tych decyzji. Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku. Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji. Liczba miejsc pracy oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.

Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej. Pomoc udzielana na podstawie decyzji o wsparciu może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem, że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy liczonej jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej dla danego obszaru i wyższych kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 2

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 2

Rozwój współczesnego przedsiębiorstwa, bez aktywnych procesów inwestycyjnych nie byłby w zasadzie możliwy, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Wielofazowość procesu przygotowawczego oraz sama realizacja projektu inwestycyjnego obarczona jest jednak wysokim poziomem ryzyka z powodu nieustannych zmian w otoczeniu gospodarczym.

Czytaj więcej

Odpowiednie zarządzanie rozrachunkami w przedsiębiorstwie ‑ metody i techniki działań

Odpowiednie zarządzanie rozrachunkami w przedsiębiorstwie - metody i techniki działań

W każdej jednostce może dojść do sytuacji, w której może ona mieć problemy zarówno z terminowymi płatnościami swoich zobowiązań, jak i ściąganiem swoich należności od kontrahentów. Niestety w wielu przypadkach konieczne jest naliczenie lub zapłata odsetek, odzyskanie rekompensaty za koszty odzyskiwania odsetek, dokonanie odpisów aktualizujących należności oraz postępowanie sądowe związane z odzyskiwaniem długów. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia kilku drobnych, ale znaczących zapisów w ewidencji księgowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.