Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Przepisy Standardu normują kwestię ewidencji przychodów ze sprzedaży w ramach umowy z klientem, co istotnie może wpłynąć na ich prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Cel i zakres standardu

Przepisy zawarte w MSSF 15 wprowadziły jeden model ujmowania przychodów zastępując tym samym inne standardy i interpretacje, tj.:

  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 11 Umowy o usługę budowlaną,
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 Przychody,
  • Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe,
  • Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości,
  • Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów,
  • Interpretacja SKI 31 Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych.

Celem standardu jest ustanowienie zasad, które jednostka stosuje do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych użytecznych informacji dotyczących charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami.

MSSF 15 określa zasady rachunkowości dotyczące pojedynczej umowy z klientem. Jednak jako praktyczne rozwiązanie jednostka może stosować niniejszy standard w odniesieniu do portfela umów o podobnych cechach, jeśli jednostka racjonalnie oczekuje, iż wpływ na sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem niniejszego standardu w stosunku do portfela nie będzie istotnie różnił się od zastosowania niniejszego standardu w stosunku do pojedynczych umów w ramach tego portfela. Przy ujmowaniu portfela jednostka stosuje szacunki i założenia, które odzwierciedlają wielkość i skład portfela.

Standard nie dotyczy:

  • umów leasingowych objętych zakresem MSR 17 Leasing,
  • umów ubezpieczeniowych objętych zakresem MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
  • wymian niepieniężnych między jednostkami prowadzącymi taki sam rodzaj działalności, mających na celu ułatwienie sprzedaży klientom lub potencjalnym klientom.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem

CiRZ_02_24.jpg

Jedną z form wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych są dotacje. Jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej zostało wiele programów, z których można je uzyskać. Ważne, żeby odpowiednio oszacować rentowność takiej inwestycji i zidentyfikować ryzyko.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama