Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

Przepisy Standardu normują kwestię ewidencji przychodów ze sprzedaży w ramach umowy z klientem, co istotnie może wpłynąć na ich prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Cel i zakres standardu

Przepisy zawarte w MSSF 15 wprowadziły jeden model ujmowania przychodów zastępując tym samym inne standardy i interpretacje, tj.:

  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 11 Umowy o usługę budowlaną,
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 Przychody,
  • Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe,
  • Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości,
  • Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów,
  • Interpretacja SKI 31 Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych.

Celem standardu jest ustanowienie zasad, które jednostka stosuje do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych użytecznych informacji dotyczących charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami.

MSSF 15 określa zasady rachunkowości dotyczące pojedynczej umowy z klientem. Jednak jako praktyczne rozwiązanie jednostka może stosować niniejszy standard w odniesieniu do portfela umów o podobnych cechach, jeśli jednostka racjonalnie oczekuje, iż wpływ na sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem niniejszego standardu w stosunku do portfela nie będzie istotnie różnił się od zastosowania niniejszego standardu w stosunku do pojedynczych umów w ramach tego portfela. Przy ujmowaniu portfela jednostka stosuje szacunki i założenia, które odzwierciedlają wielkość i skład portfela.

Standard nie dotyczy:

  • umów leasingowych objętych zakresem MSR 17 Leasing,
  • umów ubezpieczeniowych objętych zakresem MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
  • wymian niepieniężnych między jednostkami prowadzącymi taki sam rodzaj działalności, mających na celu ułatwienie sprzedaży klientom lub potencjalnym klientom.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału, określoną w ustawie o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Czytaj więcej

Growth marketing w praktyce

Growth marketing w praktyce

Czym jest growth marketing i czym różni się od tradycyjnego marketingu? Jaki jest cel growth marketingu? Jakie są najważniejsze KPI w e-commerce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zaprezentowane zostały w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama