Oto kolejne dwa etapy rozwiązania warsztatu z numeru 10/2005 „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” – sporządzenie budżetu kosztów zarządzania i obsługi spółki oraz rachunku wyników.

Na budżet kosztów zarządzania i obsługi spółki składają się koszty: zarządzania spółką, działu księgowości oraz koszty ogólne, które dotyczą całego przedsiębiorstwa. Na koszty ogólne przedsiębiorstwa składają się koszty usług prawnych, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (poza wydziałem produkcyjnym), ZFŚS, usług informatycznych itp. Innymi słowy, takich pozycji kosztowych, których nie można przypisać do innych miejsc powstawania kosztów lub też procesów. Ta pozycja kosztów nie może być absolutnie „śmietnikiem'' kosztowym, gdzie łatwo coś się tam „wrzuca''. Układ budżetu przedstawia tabela 1.

Ostatni budżet to budżet kosztów spółki. Kształt tego budżetu będzie również zależeć od potrzeb informacyjnych odbiorcy. Zapewne zarząd spółki będzie potrzebował wersji bardziej ogólnej niż np. specjalista ds. controllingu.

Wersję uproszczoną przedstawia tabela 2, która obrazuje tylko układ globalny z uwzględnieniem procesów i MPK oraz według rodzajów działalności z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych kosztów (tabela 3). Natomiast tabela 4 przedstawia budżet kosztów w wersji rozwiniętej.

 

 

W dzisiejszej rzeczywistości informatycznej nie ma z tym problemów, czyli przedstawiania ostatecznych wyników w formie różnych raportów. Do tego wystarczy arkusz kalkulacyjny z odpowiednio opracowanymi formularzami budżetowymi, a dane w arkuszu kalkulacyjnym będą właściwie powiązane.

I ostatni element naszego warsztatu dotyczy opracowania i sporządzenia rachunku wyników na podstawie zasad wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników. Sporządzenie budżetów nie może być tylko sztuką dla sztuki. Proces budżetowania kosztuje i trzeba zaangażować odpowiednie zasoby.

Po sporządzeniu budżetu spółki należy teraz odpowiedzieć sobie na pytania:

  • czy produkcja krzeseł czerwonych i niebieskich jest opłacalna,
  • jaki wynik na poziomie operacyjnym osiągnie spółka,
  • jaki wpływ na wynik na poziomie operacyjnym ma amortyzacja?
Odpowiedź na te pytania możemy otrzymać poprzez sporządzenie planowanego rachunku wyników. Proponowany rachunek wyników przedstawia tabela 5.

Analiza planowanego rachunku wyniku wykazuje, że oba produkty są rentowne. W kosztach produktów uwzględniono tylko koszty zmienne, w tym koszty sprzedaży, które są odpowiednio przypisane produktom. Również wynik na działalności produkcyjnej jest dodatni i koszty stałe wydziału produkcyjnego mają pokrycie. Pełną informację możemy jednak uzyskać po analizie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Także koszty zarządzania spółką oraz koszty działalności marketingowej mają pokrycie w źródłach przychodów. Tu należy od razu pewną rzecz wyjaśnić.

W przypadku prowadzenia kampanii reklamowej czy też promocji konkretnego produktu należy przypisać te koszty bezpośrednio produktowi. W przypadku gdy kampania reklamowa dotyczy całości spółki, np. promocji marki, to tylko te koszty można przypisywać jako koszty całej spółki (jak w tabeli 5).

I ostatni problem naszego warsztatu to sposób ujęcia kosztów amortyzacji w budżetach i tym samym w rachunku wyników. Różne są możliwości w tym zakresie.

W tym przypadku przyjęto, że koszty amortyzacji ujmowane są tylko w rachunku wyników dla potrzeb określania wyniku przedsiębiorstwa. Amortyzacja będzie w tym przypadku kosztem stałym i kierownicy poszczególnych działów nie mają wpływu na jej wysokość. Natomiast amortyzacja ma wpływ na wynik i przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. Stąd na poziomie zarządu musi być szczególnie monitorowana. W przypadku kiedy wynik finansowy operacyjny będzie dodatni, a po uwzględnieniu amortyzacji będzie ujemny, oznacza to, że w przyszłości przedsiębiorstwo nie będzie miało za co odtworzyć swojego majątku, gdyż po prostu na niego nie zarabia.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty nr 11/2019

Obowiązkowy split payment – konieczne oznaczenie na fakturze

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. „mechanizm podzielonej płatności”.

Czytaj więcej

Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT w 2020 r.?

Do końca 2019 r. pozostały niespełna 2 miesiące. U wielu pracodawców jest to okres wzmożonej pracy. Warto zatem przeanalizować ilość wypracowanych dotychczas przez pracowników godzin nadliczbowych, w celu uniknięcia przekroczenia obowiązującego limitu. Zlecenie większej ilości godzin nadliczbowych niż dopuszczalna granica stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2019

W 2020 r. ma wzrosnąć limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2020 r. do 1 000 000 euro ma wzrosnąć limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 250 000 euro.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama