Polityka pieniężna

Tekst otwarty nr 2/2012

W 2011 r. podwyżki, w 2012 r. obniżki

  •  Rok temu pisaliśmy, że spóźniona nieco w swych decyzjach Rada Polityki Pieniężnej dokona czterech podwyżek po 25 pkt bazowych w 2011 r. Nasza prognoza zmaterializowała się już w pierwszej połowie roku, po tym jak RPP zaczęła zacieśniać politykę pieniężną w styczniu. W drugiej połowie roku, przy inflacji utrzymującej się wyraźnie powyżej celu i przy presji na osłabienie złotego, Rada nie zmieniła nieformalnego restrykcyjnego nastawienia.
  •  Teoretycznie RPP mówi więc dziś, że wciąż bardziej prawdopodobne są podwyżki niż obniżki stóp procentowych. Wydaje nam się jednak, że 2012 r. w praktyce będzie wyglądał inaczej i po zmianie nastawienia w najbliższych miesiącach na neutralne dojdzie następnie do obniżek stóp. Niemniej, zdajemy sobie sprawę, że otoczenie inflacyjne będzie wciąż stawiało RPP przed dylematem: Czy prowadzić bardziej ekspansywną politykę pieniężną w sytuacji, gdy inflacja jest (wyraźnie) powyżej celu, przy jednoczesnym (wyraźnym) spowolnieniu gospodarczym?

Polityka interwencji będzie kontynuowana

  •  Jeszcze w kwietniu 2010 r. NBP interweniował na rynku walutowym, aby osłabić złotego, a zaledwie kilka kwartałów później był aktywny na rynku (wraz z BGK), ale starając się nie dopuścić do nadmiernej deprecjacji. Według naszych szacunków, NBP przeznaczył na to w 2011 r. ok. 1–2 mld euro.
  •  Ponieważ zakładamy, że w pierwszej połowie roku globalnie może dominować awersja do ryzyka i złoty może wciąż pozostawać pod presją, NBP pozostanie prawdopodobnie aktywny na rynku. Będzie to na takich samych zasadach jak w 2011 – brak obrony określonego poziomu kursu, ale uczestnictwo na rynku w sytuacji nadmiernych wahań. Podobnie jak w 2011 r., na rynku obecny będzie również BGK, co może zmniejszać potencjał do osłabienia złotego w warunkach pogorszenia nastrojów.

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama