Zmienność strategiczna otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw kształtuje nowy wymiar dynamiki ich konkurowania. Nowe systemy wartości, nowe postawy etyczne, umiejętność przetrwania w gospodarce opartej na wiedzy, pracy w sieciach, ustalania priorytetów to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami. Duża inercja i uelastycznienie organizacji wywołały konieczność zmian strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Tematyka nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania była poruszana podczas II Konferencji Naukowej „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoria i praktyka” organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniu 14 czerwca 2011 r. Przedsięwzięcie stanowiło forum wymiany wiedzy dotyczącej nowoczesnych modeli biznesu, które mają obecnie zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania.

Konferencja została podzielona na 2 panele: praktyczny i teoretyczny. Wykład Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na temat przyszłości małych przedsiębiorstw handlu i dystrybucji w świetle rozwoju nowych technologii i globalizacji zainaugurował panel praktyczny konferencji.

Kluczowymi dla dużej części publiczności punktami części praktycznej konferencji były prelekcje m.in.:

w Joanny Podgórskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat roli PARP w kreowaniu innowacyjnych modeli biznesu w gospodarce,

w Moniki Rękawek z Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect ukazującej temat innowacyjnych modeli biznesu spółek wchodzących na NewConnect,

w Barbary Hajdas-Nowak, Zastępcy Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, która przedstawiła temat wsparcia przez ARP procesów restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw,

w Zbigniewa Podrazego – Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W panelu teoretycznym konferencji zostały zaprezentowane m.in. referaty Adama Jabłońskiego – „Procesy migracyjne interesariuszy a model biznesu przedsiębiorstwa” oraz Marka Jabłońskiego – „Analityka biznesu drogą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa”. Ich rozważania skupiły się m.in. wokół zagadnień modeli biznesu, kreacji wartości, zarządzania wynikami, zarządzania kapitałem ludzkim, przedsiębiorczości etycznej, strategii CSR, przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które stanowią obecnie kluczowy obszar badań naukowych oraz dylematów stających przed menedżerami we współczesnej gospodarce.

Druga edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz reprezentantów samorządu lokalnego. Spotkanie stanowiło okazję do zobrazowania dynamiki trendów kształtowania się nowoczesnych modeli biznesu przedsiębiorstw.

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama