MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznego dokumentu TAX FREE, który od 1 stycznia 2022 r. ma zastąpić dokument papierowy. Dokument elektroniczny ma zawierać dodatkowe dane w stosunku do tych wymaganych obecnie.

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu TAX FREE

Projektowane rozporządzenie określa:

→ wzór znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz

→ określa pieczęć potwierdzającą wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także

→ określa dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE, będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu.

Treść nowego dokumentu TAX FREE

Większość danych, jakie ma zawierać dokument elektroniczny TAX FREE jest analogiczna, jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521).

Nowy dokument elektroniczny TAX FREE, w porównaniu z dokumentem będącym obecnie podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, będzie dodatkowo zawierać:

→ datę urodzenia podróżnego;

Użycie danych obejmujących: imię i nazwisko podróżnego oraz serię i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego jest niewystarczające do wyszukania w systemie wszystkich dokumentów TAX FREE wystawionych na danego podróżnego. W przypadku używania przez podróżnego np. dwóch paszportów (podróżny podczas przekraczania granicy posługuje się dwoma paszportami, ponieważ w jednym ma wizę wjazdową, ale nie ma w nim już miejsca na stemple służb granicznych i paszportem nowym, wydanym z tego powodu, gdzie jest odnotowywany fakt przekraczania granicy), podróżny może dokonać zakupu towarów w systemie TAX FREE okazując dwa paszporty. Na granicy chcąc zidentyfikować wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione na rzecz danego podróżnego należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Tylko podanie daty urodzenia wraz z imieniem i nazwiskiem daje wystarczającą pewność, że w systemie zostaną zidentyfikowane wszystkie dokumenty TAX FREE.

→ numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży;

→ unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument uzyskany (ID SISC to unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu logowania/rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym na (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC);

→ datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.

Konieczność umieszczania tej pozycji na dokumencie wynika z tego, że system będzie te dane zapisywał automatycznie, a następnie będą one analizowane i wykorzystywane przez organy podatkowe na potrzeby czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.

Rezygnacja z podawania adresu podróżnego

Projekt zakłada rezygnację z obowiązku podawania w dokumencie elektronicznym TAX FREE adresu podróżnego (kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu/lokalu). Stałe miejsce zamieszkania podróżnego, zgodnie z ustawą, ustalane jest na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jednakże w dokumentach paszportowych i dokumentach tożsamości, co do zasady, nie ma obecnie poza krajem, adresu zamieszkania. W sytuacji, gdy dokumenty nie określają dokładnego miejsca zamieszkania przyjmuje się adres podany przez podróżnego. Na podstawie tych dokumentów nie można zweryfikować miejsca stałego zamieszkania podróżnego, które przedstawia podróżny.

Wydruk dokumentu elektronicznego

W przypadku wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE przewidziano, że oprócz danych niezbędnych do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierał będzie:

→ oznaczenie „TAX FREE FOR TOURISTS”,

→ kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE,

→ miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią „Polska-Cło” wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej oraz

→ napis: „Zwrot podatku w kwocie .......... zł ...... gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim

→ miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego, jeżeli zwrot ma być dokonany w gotówce.

Kod kreskowy w standardzie GS1-128 jest standardem wymiany prostych informacji pomiędzy przedsiębiorstwami. GS1-128 nie jest osobnym kodem kreskowym samym w sobie, jest to standard, definiujący formatowanie określonego typu danych. W przeciwieństwie do innych kodów, które tylko przechowują informacje, GS1-128 jest kodem samoopisującym się (tzn. zapisuje dane wraz z informacją o nich za pomocą identyfikatorów zastosowań IZ).

Planowany termin wejścia w życie

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Data ta jest skorelowana z datą wejścia w życie zmian w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 6/2021

Nowy obowiązek pracodawców – coroczna informacja o różnicach w poziomie płac kobiet i mężczyzn

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników będą monitorować i corocznie informować resort pracy o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Taki obowiązek przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2021

Podatnicy mogą złożyć czynny żal dotyczący schematów podatkowych, cen transferowych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT

Podatnicy mogą złożyć czynny żal dotyczący schematów podatkowych, cen transferowych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT

Złożenie tzw. czynnego żalu uwalnia podatnika od odpowiedzialności karnoskarbowej m.in. w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji podatkowych. MF przypomniał, że podatnicy mają możliwość złożenia czynnego żalu także w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji dotyczących schematów podatkowych, cen transferowych, rachunków raportowanych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT z deklaracją.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama