Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zostały włączone cztery kwalifikacje rynkowe z zakresu rachunkowości. Mowa o następujących kwalifikacjach:

  • wspomaganie obsługi procesów księgowych,
  • obsługa procesów księgowych,
  • zarządzanie procesami księgowymi,
  • zarządzanie procesami płacowymi.

Kwalifikacja „wspomaganie obsługi procesów księgowych” skierowana jest do osób posiadających umiejętność wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Kwalifikacja „obsługa procesów księgowych” potwierdza umiejętność wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych.

Natomiast kwalifikacja „zarządzania procesami księgowymi” potwierdza umiejętność wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach.

Kwalifikacja z zakresu płac „zarządzanie procesami płacowymi” skierowana jest do osób uczestniczących w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania oraz posiadających umiejętność rozwiązywania złożonych problemów dotyczących polityki płacowej.

W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszych kwalifikacji rynkowych do ZSK Minister Finansów przeprowadził konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, zasięgnął opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, powołał zespół ekspertów do przedstawienia rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do poszczególnych kwalifikacji, jak również wystąpił do Rady Interesariuszy o opinię w sprawie prawidłowości przypisania (do kwalifikacji) poziomu Polskie Ramy Kwalifikacji. Opinie przekazane w ramach konsultacji wskazywały na ogólną potrzebę włączenia przedmiotowych kwalifikacji do ZSK, jako ważnego elementu profesjonalizacji i podwyższania jakości usług świadczonych w obszarze rachunkowości. Kierując się aprobatą uczestników konsultacji społecznych, ekspertów, Rady Interesariuszy, podjął decyzję o włączeniu do ZSK poszczególnych kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikacje włączone do ZSK mogą być nadawane wyłącznie przez podmioty wskazane przez właściwego ministra. W przypadku kwalifikacji z zakresu rachunkowości jest to Minister Finansów. Podmiot, który chce zostać instytucją certyfikującą, musi spełnić określone warunki, w tym: kadrowe, organizacyjne i materialne oraz musi stosować wewnętrzny system zapewnienia jakości. Na portalu ZSK (www.kwalifikacje.gov.pl) znajduje się informacja o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania włączonych kwalifikacji rynkowych, a także szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać taką instytucją certyfikującą.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 10/2020

Interpretacje MF dotyczące ustawy o rachunkowości

CIRZ_10_2020_02.jpg

Polska Izba Biegłych Rewidentów poinformowała, że w związku ze zgłaszanymi przez biegłych rewidentów i ich klientów licznymi wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg rachunkowych przed zakończeniem deklarowanego roku obrotowego, a także zasadności założenia kontynuowania działalności przez jednostki przejmowane w przypadku łączenia i przejmowania jednostek, KRBR wystosowała pismo do MF z pytaniami w tym zakresie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2020

Prognozowanie w dobie niepewności

Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, spadki cen ropy naftowej, wzrost bezrobocia to tylko niektóre z czynników, które spowodowały dużą niepewność na rynkach na przestrzeni ostatnich miesięcy. W obliczu tak wielu ryzyk i szybko zmieniającej się rzeczywistości, dyrektorzy finansowi stoją przed ogromnym wyzwaniem. Niezbędne staje się wdrożenie nowego podejścia do planowania krótkoterminowego, opartego na modelowaniu możliwych scenariuszy zdarzeń.

Czytaj więcej

Odbiorca refaktury musi stosować art. 15e

Firma, która kupuje usługi reklamowe przez pośrednika będącego podmiotem powiązanym, musi liczyć się z ograniczeniem kosztów uzyskania przychodu związanych z tymi zakupami – orzekł WSA w Warszawie.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama