System informacyjny w firmie ma za zadanie gromadzić, przetwarzać, tworzyć i raportować informacje użyteczne w zarządzaniu firmą. To od jakości informacji zależą firmowe decyzje. Warunkiem sprawnego działania firmowego systemu informacyjnego jest stworzenie odpowiednich procedur pozyskiwania, selekcji i ewidencji informacji, pochodzących z różnych źródeł. Jaką rolę odgrywa sprawozdawczość w systemie informacyjnym w firmie?

Sprawozdawczość jako źródło systemu informacyjnego w firmie

System informacyjny to układ wzajemnie powiązanych ze sobą elementów: otoczenia systemu, wejścia, wyjścia, samego systemu będącego zespołem komponentów, układu kontrolnego oraz związanego z nim sprzężenia zwrotnego. System ten gromadzi, przetwarza, tworzy i raportuje informacje użyteczne w zarządzaniu firmą. Wyznacznikiem przepływu danej informacji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa jest tylko i wyłącznie jej użyteczność decyzyjna i przydatność w sterowaniu wynikami. Na jakość i efektywność systemu informacyjnego wpływają: selekcja informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł oraz ocena ich przydatności, procedury i sprawność ich przetwarzania, synchronizacja działań w zakresie przepływu informacji1. System informacyjny stanowiący wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców i odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji powinien dawać możliwości decyzyjne odbiorcom informacji na każdym szczeblu zarządzania2. System informacyjny powinien charakteryzować się stałym dopływem informacji, które cechuje3:

 • prawdziwość i dokładność,
 • dostępność i aktualność,
 • istotność,
 • zupełność,
 • określona częstotliwość pozyskiwania,
 • przewidywany, projektowany horyzont czasowy,
 • przejrzystość i użyteczność w podejmowaniu określonego typu decyzji menedżerskich.

System informacyjny spełnia w organizacji trzy podstawowe zadania4:

 • zapewnia sprawne przesyłanie informacji,
 • przechowuje informacje,
 • przetwarza informacje dla celów zarządzania.

Proces tworzenia systemu informacyjnego może obejmować następujące etapy5:

 • zorganizowanie zespołu projektowego (dobór wykonawców oraz określenie sposobów pracy),
 • określenie celów przedsiębiorstwa i zespołu projektowego,
 • analizę potrzeb informacyjnych organizacji,
 • ustalenie zadań zespołu projektowego i opracowanie harmonogramu,
 • analizę dotychczasowych procedur przetwarzania (diagnoza i ocena aktualnych rozwiązań w zakresie organizacji procesów informacyjnych),
 • określenie szczegółowych celów nowego systemu informacyjnego,
 • projektowanie usprawnionego systemu informacyjnego (opracowanie ogólnego modelu organizacji procesów informacyjnych, uwzględniającego wymagania technologii informatycznej),
 • ocenę i dobór środków technicznych na użytek nowego systemu,
 • opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu,
 • wdrożenie nowego systemu.

Dobre dane – dobre decyzje

Od jakości informacji wejściowych zależą firmowe decyzje (rysunek 1). Opracowanie systemu informacyjnego powinno poprzedzać określenie zakresu informacji oraz metod ich przetwarzania i sposobów wykorzystywania. Na rysunku 2 przedstawiono analizę porównawczą hierarchii dostępności i szczegółowości informacji.

The remaining 49% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań

Na rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing) można patrzeć jak na podstawę informacyjną do monitorowania i kontrolowania jednego z dwóch możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej: niskokosztowej produkcji i niskokosztowej dystrybucji. Na podstawie informacji kosztowych o poszczególnych procesach i działaniach można zoptymalizować te procesy na poziomie przedsiębiorstwa lub podjąć decyzję o przeniesieniu niektórych procesów i działań do innej firmy (outsourcing).

Read more

Przegląd zmian w MSR

Przegląd zmian w MSR

Jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami mają obowiązek ciągłego śledzenia zachodzących zmian oraz stosowania najnowszych interpretacji, bowiem mogą mieć one istotny wpływ na ujmowanie zdarzeń gospodarczych, wycenę, prezentację czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Zmiany zachodzące w 2021 r. to w głównej mierze reforma IBOR.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement