Świat controllingu

Kompleksowa Karta Wyników w firmie Business Jet

Niniejsze studium przypadku przedstawia poszczególne fazy cyklu Kompleksowej Karty Wyników w firmie Business Jet – świadczącej usługi transportu lotniczego dla biznesmenów. Kompleksowa Karta Wyników jest rozwinięciem koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. Stanowi systematyczny proces ciągłego, etapowego doskonalenia, rozwoju i nauki, oparty na zrównoważonym wzroście osobistych i organizacyjnych wyników1.

Dynamiczny pomiar wyników w firmie Square D Company

Zintegrowany model dynamicznego pomiaru wyników (Integrated Dynamic Performance Measurement System, IDPMS) został opracowany przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z firmą Square D Company. Ma on na celu wspomaganie obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa (zarządzanie organizacją, wytwarzanie produktów, doskonalenie procesów biznesowych) w zakresie pomiaru i doskonalenia wyników. Koncepcja ta wykorzystuje takie narzędzia jak kwestionariusz pomiaru wyników (Performance Measurement Questionnaire, PMQ), koncepcja półokresu (Half Life Concept) czy diagram MVFCT (Modified Value-Focused Cycle Time Diagram).

Planowanie i budżetowanie - jak robią to światowi gracze

Każda firma patrząca w przyszłość oczekuje, aby procesy planowania i budżetowania pomogły określić jej plan działania i punkty kontrolne, według których będzie mogła zmierzyć efekty swojej działalności w ciągu roku finansowego. Wraz ze wzrostem przychodów rośnie też zatrudnienie i złożoność organizacyjna przedsiębiorstwa. Można by się spodziewać zatem, że im mniejsza firma, tym mniej skomplikowany proces planowania i budżetowania, a tym większa efektywność.

Pomiar wyników działalności przedsiębiorstw za pomocą "Tableau de Bord"

Celem opracowania jest prezentacja istoty oraz zasad tworzenia systemu „Tableaux de Bord” stosowanego do pomiaru wyników działalności francuskich przedsiębiorstw, a słabo objaśnionego w literaturze przedmiotu poza Francją. Poznanie tych zasad może być pomocne przy opracowywaniu systemów pomiaru wyników ekonomicznych dla przedsiębiorstw działających w Polsce.

Zastosowanie liczb rozmytych w Time Driven ABC

Obecnie podejmuje się wiele prób stosowania logiki rozmytej w zarządzaniu, w zakresie wielokryterialnego podejmowania decyzji w warunkach niepewności, finansach i rachunkowości zarządczej. Wytyczają one nowy kierunek zmian w koncepcji zarządzania. W niniejszym opracowaniu zaproponujemy zastosowanie podejścia rozmytego w rachunku kosztów, a konkretnie w najnowszej jego odmianie - rachunku kosztów działań bazującym na czasie.

Time Driven Activity Based Costing - więcej czasu na ABM

Time Driven ABC nie zatrzymuje się wraz z jego implementacją, lecz wraz z rozwojem firmy oraz zmianami wywoływanymi poprzez implementację strategii. Modeluje jej rzeczywistość dostarczając informacji pozwalających na podejmowanie decyzji zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym oraz dotyczących konkretnych działań naprawczych1.

Time Driven Activity Based Costing - najnowsza koncepcja rachunku kosztów działań

Kilkakrotnie na łamach naszego miesięcznika była poruszana problematyka dotycząca nowych rozwiązań w dziedzinie rachunkowości zarządczej Contribution Based Approach oraz Time Driven Activity Based Costing. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie i rozwinięcie rozważań dotyczących metody Time Driven ABC. Stanowi także polemikę na temat wad i zalet tego rozwiązania.

Koncepcja controllingu w stacji socjalnej

Studium przypadku: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji systemu controllingu w tzw. stacjach socjalnych (Sozialstationen), które funkcjonują na terenie jednego z niemieckich landów w ramach wspieranej przez Kościół katolicki organizacji dobroczynnej o zasięgu międzynarodowym. Opracowanie ma służyć także zwróceniu uwagi na wynikającą z uwarunkowań społecznych i gospodarczych konieczność racjonalizacji i efektywnego prowadzenia działań przez organizacje społeczne, których znaczenie dla realizacji socjalnej roli państwa wzrasta w ostatnich czasach.

Porównanie amerykańskiego rachunku kosztów działań i niemieckiego rachunku kosztów procesów

Celem niniejszego opracowania jest porównanie dwóch modeli rachunku kosztów bazujących na podejściu procesowym, czyli amerykańskiego rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) oraz niemieckiego rachunku kosztów procesów (Prozesskostenrechnung). W praktyce modele te ulegają zazwyczaj znacznym modyfikacjom, co może prowadzić do zacierania się różnic między nimi. Z tego też względu analiza porównawcza została przedstawiona na bazie ich założeń i koncepcji teoretycznych.

Archiwum

Polecamy