System informacyjny w firmie ma za zadanie gromadzić, przetwarzać, tworzyć i raportować informacje użyteczne w zarządzaniu firmą. To od jakości informacji zależą firmowe decyzje. Warunkiem sprawnego działania firmowego systemu informacyjnego jest stworzenie odpowiednich procedur pozyskiwania, selekcji i ewidencji informacji, pochodzących z różnych źródeł. Jaką rolę odgrywa sprawozdawczość w systemie informacyjnym w firmie?

System informacyjny to układ wzajemnie powiązanych ze sobą elementów: otoczenia systemu, wejścia, wyjścia, samego systemu będącego zespołem komponentów, układu kontrolnego oraz związanego z nim sprzężenia zwrotnego. System ten gromadzi, przetwarza, tworzy i raportuje informacje użyteczne w zarządzaniu firmą. Wyznacznikiem przepływu danej informacji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa jest tylko i wyłącznie jej użyteczność decyzyjna i przydatność w sterowaniu wynikami. Na jakość i efektywność systemu informacyjnego wpływają: selekcja informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł oraz ocena ich przydatności, procedury i sprawność ich przetwarzania, synchronizacja działań w zakresie przepływu informacji1. System informacyjny stanowiący wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców i odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji powinien dawać możliwości decyzyjne odbiorcom informacji na każdym szczeblu zarządzania2. System informacyjny powinien charakteryzować się stałym dopływem informacji, które cechuje3:

 • prawdziwość i dokładność,
 • dostępność i aktualność,
 • istotność,
 • zupełność,
 • określona częstotliwość pozyskiwania,
 • przewidywany, projektowany horyzont czasowy,
 • przejrzystość i użyteczność w podejmowaniu określonego typu decyzji menedżerskich.

System informacyjny spełnia w organizacji trzy podstawowe zadania4:

 • zapewnia sprawne przesyłanie informacji,
 • przechowuje informacje,
 • przetwarza informacje dla celów zarządzania.

Proces tworzenia systemu informacyjnego może obejmować następujące etapy5:

 • zorganizowanie zespołu projektowego (dobór wykonawców oraz określenie sposobów pracy),
 • określenie celów przedsiębiorstwa i zespołu projektowego,
 • analizę potrzeb informacyjnych organizacji,
 • ustalenie zadań zespołu projektowego i opracowanie harmonogramu,
 • analizę dotychczasowych procedur przetwarzania (diagnoza i ocena aktualnych rozwiązań w zakresie organizacji procesów informacyjnych),
 • określenie szczegółowych celów nowego systemu informacyjnego,
 • projektowanie usprawnionego systemu informacyjnego (opracowanie ogólnego modelu organizacji procesów informacyjnych, uwzględniającego wymagania technologii informatycznej),
 • ocenę i dobór środków technicznych na użytek nowego systemu,
 • opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu,
 • wdrożenie nowego systemu.

Dobre dane – dobre decyzje

Od jakości informacji wejściowych zależą firmowe decyzje (rysunek 1). Opracowanie systemu informacyjnego powinno poprzedzać określenie zakresu informacji oraz metod ich przetwarzania i sposobów wykorzystywania. Na rysunku 2 przedstawiono analizę porównawczą hierarchii dostępności i szczegółowości informacji.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza ABC/XYZ w Excelu

CiRZ_237_12.jpg

Analiza ABC/XYZ to analiza powstała z połączenia dwóch analiz: analizy ABC, która ma doprowadzić do podzielenia zapasów na trzy kategorie według kryterium ich liczebności asortymentowej oraz analizy XYZ, która dzieli towary według regularności zapotrzebowania. Właściwe połączenie tych dwóch analiz pozawala pogrupować towary na 9 grup, począwszy od towarów najbardziej znaczących pod kątem wartości i zużycia w dużych ilościach aż do tych, które są mało znaczące wartościowo i bardzo rzadko zużywane, co z kolei umożliwia zróżnicowanie podejścia do zarządzania równymi grupami zapasów.

Read more

Wykorzystanie story points do szacowania złożoności projektu informatycznego

CiRZ_5_15.jpg

Jednym z podstawowych wyzwań w zarządzaniu projektami jest szacowanie pracy, jaką zespół musi wykonać, by zrealizować konkretne zadanie. W metodykach tradycyjnych aspekt ten zazwyczaj określa się w jednostkach czasowych, np. godzinach pracy, przy założeniu dostępności określonych zasobów osobowych. Metody zwinne proponują jednak inne podejście, oparte w większym stopniu na efektywności zespołu projektowego i tzw. historyjkach użytkowników. Stosowaną miarą pracy są tu story points – abstrakcyjne mierniki ilustrujące zakres pracy, jaki należy wykonać, by zrealizować dane zadanie.

Read more

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama