Świat controllingu

CIRZ_225_17.jpg

Audyt wewnętrzny jako "kontrola" systemu kontroli wewnętrznej

W każdej organizacji funkcjonują określone zasady działania i procesy, na przykład procesy zakupowe i sprzedażowe, które służą osiągnięciu określonych celów i wyników finansowych. Jednak samo istnienie i funkcjonowanie zasad działania oraz procesów nie zagwarantuje pełnego sukcesu firmie, jeśli nie będą im towarzyszyć odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej. Oznacza to, że jeśli w organizacji nie będzie efektywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej, to szanse na realizację postawionych celów i zadań mogą być znacznie mniejsze.

Raportowanie finansowe a zarządcze

Zarządzanie to ciągły proces decyzyjny oparty o przetwarzanie informacji, które pozwalają wybrać działania zmierzające do realizacji wyznaczonych celów. Ciąg podejmowanych decyzji polega na dokonywaniu wyboru spośród możliwych wariantów zadań i sposobów ich realizacji, a wybór ten jest determinowany przez dostępny zakres informacji. Sama informacja, odpowiednio dobrana i zinterpretowana, generalnie pochodzi z dwóch źródeł: wewnętrznych (tworzona w przedsiębiorstwie) i zewnętrznych (generowana na podstawie zjawisk zachodzących w otoczeniu firmy).

stocks-xs.jpg

Wielowymiarowa analiza sprzedaży

Analizując informacje z zakresu sprzedaży, bardzo ważne jest, aby mieć szeroki pogląd na jej wyniki. Możemy to osiągnąć, stosując różnego rodzaju zestawienia ukierunkowane na określone zagadnienia. W zależności od branży, możemy podejść do tematu w inny sposób. Jako punkt wyjścia można przyjąć wynik sprzedaży globalnej i rozbijać ją według kryteriów przyjętych w firmie.

project-management2-xs.jpg

Kontraktor czy pracownik na umowę o pracę?

Ustawodawca polski przewidział szereg umów, z których mogą korzystać pracodawcy. Dotychczas najbardziej pożądaną wśród potencjalnych pracowników jest umowa o pracę. Jednak coraz bardziej popularnym staje się kontrakt. Czym jest? Która z tych umów jest bardziej korzystna? W niniejszym artykule porównane będą umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz kontrakt. Skupmy się głównie na porównaniu umowy o pracę i umowy opartej na zasadzie kontraktu, opisując korzystne i negatywne strony obydwu umów dla pracownika oraz pracodawcy.

Nowoczesna przestrzeń planowania w stylu ICV Modern Budgeting

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2015 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menadżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zastosowanie ilościowego modelu pomiaru wyników w firmie S (UK) Ltd

Niniejsze studium przypadku prezentuje zastosowanie metody ilościowego pomiaru wyników (Quantitative Model for Performance Measurement System, QMPMS) w modelu całkowitych kosztów produkcji na jednostkę produktu. Bazuje ono na przykładzie firmy S (UK) Ltd – specjalizującej się w produkcji i dystrybucji sprzętu elektronicznego. Celem wykorzystania koncepcji QMPMS w analizowanej firmie jest identyfikacja różnych czynników wpływających na osiągane wyniki, relacji zachodzących między nimi oraz wpływu określonych czynników na całkowite, jednostkowe koszty produkcji.

Kompleksowa Karta Wyników w firmie Business Jet

Niniejsze studium przypadku przedstawia poszczególne fazy cyklu Kompleksowej Karty Wyników w firmie Business Jet – świadczącej usługi transportu lotniczego dla biznesmenów. Kompleksowa Karta Wyników jest rozwinięciem koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. Stanowi systematyczny proces ciągłego, etapowego doskonalenia, rozwoju i nauki, oparty na zrównoważonym wzroście osobistych i organizacyjnych wyników1.

Dynamiczny pomiar wyników w firmie Square D Company

Zintegrowany model dynamicznego pomiaru wyników (Integrated Dynamic Performance Measurement System, IDPMS) został opracowany przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z firmą Square D Company. Ma on na celu wspomaganie obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa (zarządzanie organizacją, wytwarzanie produktów, doskonalenie procesów biznesowych) w zakresie pomiaru i doskonalenia wyników. Koncepcja ta wykorzystuje takie narzędzia jak kwestionariusz pomiaru wyników (Performance Measurement Questionnaire, PMQ), koncepcja półokresu (Half Life Concept) czy diagram MVFCT (Modified Value-Focused Cycle Time Diagram).

Planowanie i budżetowanie - jak robią to światowi gracze

Każda firma patrząca w przyszłość oczekuje, aby procesy planowania i budżetowania pomogły określić jej plan działania i punkty kontrolne, według których będzie mogła zmierzyć efekty swojej działalności w ciągu roku finansowego. Wraz ze wzrostem przychodów rośnie też zatrudnienie i złożoność organizacyjna przedsiębiorstwa. Można by się spodziewać zatem, że im mniejsza firma, tym mniej skomplikowany proces planowania i budżetowania, a tym większa efektywność.

Pomiar wyników działalności przedsiębiorstw za pomocą "Tableau de Bord"

Celem opracowania jest prezentacja istoty oraz zasad tworzenia systemu „Tableaux de Bord” stosowanego do pomiaru wyników działalności francuskich przedsiębiorstw, a słabo objaśnionego w literaturze przedmiotu poza Francją. Poznanie tych zasad może być pomocne przy opracowywaniu systemów pomiaru wyników ekonomicznych dla przedsiębiorstw działających w Polsce.

Archiwum

Polecamy