Strategie i zarządzanie

photodune-11603182-businessman-hand-touching-ma-merger-and-acquisition-sign--xs.jpg

Synergiczne uwarunkowania fuzji i przejęć

Fuzje i przejęcia są transakcjami przeprowadzanymi przez przedsiębiorstwa w celu realizacji określonych zamierzeń strategicznych i finansowych1. W obecnych warunkach rynkowych, charakteryzujących się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością, tego typu działania (skutecznie zrealizowane) mogą stanowić główne źródło przewagi konkurencyjnej dla nowoczesnych podmiotów, które aby przetrwać i się rozwijać muszą optymalnie wykorzystywać swoje zasoby materialne i niematerialne, właściwie identyfikować rynki zbytu oraz redukować wszelkiego rodzaju ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IPO – strategia dla każdego?

IPO to skrót angielskiego pojęcia Initial Public Offering, co oznacza wprowadzenie po raz pierwszy spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego, specjalistów od relacji inwestorskich oraz biegłych rewidentów. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, następnie zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rozwój oparty na własnym majątku trwałym czy na inwestycjach w obcych środkach trwałych – lepiej mieć czy wynajmować?

Bezpieczeństwo posiadania własnego majątku nie wydaje się argumentem przemawiającym w jednostkach gospodarczych za nabywaniem składników trwałych. Podatkowe zalety inwestycji w obce środki trwałe, a w szczególności przyspieszone możliwości rozliczania w kosztach majątku obcego powodują, że przedsiębiorcy rezygnują z posiadania majątku na rzecz zewnętrznych form inwestycji.

Audyt marketingowy

Poniższy artykuł przedstawia propozycję podejścia do audytu obszaru marketingu. Badanie obszaru marketingu może mieć charakter wielowymiarowy. W zależności od celu audytu, program audytu może obejmować różne elementy. Nie ma tutaj jednego standardowego schematu czy planu testów. Zakres prac jest ściśle związany z profilem działalności, skalą, kierunkiem rozwoju i strategią przedsiębiorstwa, czynnikami zewnętrznymi i otoczeniem (np. relacją i formą komunikacji z klientami, kwestiami prawnymi), czynnikami wewnętrznymi (np. wewnętrznymi procedurami oraz metodami badań rynku/klienta, portfelem produktów lub usług, kanałami sprzedaży, dostępnymi technologiami, elastycznością operacyjną itd.). Te wszystkie elementy mają wpływ na kluczowe ryzyka, które są później podstawą do planowania audytu.

System wynagradzania wykorzystujący EVA

Jeżeli uznamy wskaźnik EVA za właściwą miarę wartości firmy i efektywności jej menedżerów, to logicznym i ekonomicznie uzasadnionym następstwem tego założenia jest opracowanie odpowiedniego systemu wynagradzania dla osób, które swoimi decyzjami mogą mieć realny wpływ na wartość EVA, czyli system, który będzie motywował je do działań, mających na celu możliwie ciągły i dynamiczny wzrost ekonomicznej wartości dodanej. Rozwiązaniem takim może być bank premii.

Human Capital Return on Investment, czyli o stricte finansowym wymiarze procesu zarządzania zasobami ludzkimi

W dobie globalizacji, kiedy z łatwością można dotrzeć do informacji o tym, co się dzieje w firmach oraz jak czują się ich pracownicy, zarządzanie zasobami ludzkimi stało się sztuką godzenia przeciwstawnych interesów. Pracownicy nie identyfikują się z kosztami firmy, ale z inwestycjami. Finansiści myślą bardziej konserwatywnie, uzasadniają poniesione koszty odnotowanymi przychodami ze sprzedaży. Racjonalnie wyjaśniają zatem wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia pracownicze. Podatkowcy tradycyjnie rozpoznają koszty, często tylko do wysokości wyznaczonych przez ustawodawcę sztywnych limitów, pod warunkiem, że te koszty powodują powstanie przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Analiza efektywności procesów sprzedaży

Słowo efektywność jest powszechnie używanym zwrotem, ale jak często bywa w takich sytuacjach, jest też nadużywane. Rozpocznijmy zatem od próby zdefiniowania tego obszaru. Poruszamy się w kręgach biznesu, zatem jako punkt wyjścia przyjmijmy definicję Herberta Simona, który pod pojęciem efektywności rozumie maksymalizowanie różnicy między poziomem przychodów a poziomem kosztów. Takie spojrzenie wydaje się być najbardziej właściwe w naszym przypadku, jeśli jednym z głównym zadań w biznesie jest dla nas maksymalizowanie zysków.

Narzędzia zarządzania finansami w służbie marketingu

W doktrynie i nauce finansów nadrzędnym celem zarówno samego zarządzania finansami, jak każdej działalności gospodarczej, jest maksymalizacja wartości firmy. W tej konwencji każda decyzja podnosząca wartość firmy jest traktowana jako dobra, zaś decyzja zmniejszająca wartość firmy jest postrzegana jako zła. Z punktu widzenia metodologii zarządzania wartością przedsiębiorstwa VBM (Value Base Management) wartość nie jest tworzona poprzez aktywa posiadane przez firmę, ale przez przepływy gotówkowe, które te aktywa powinny generować w przyszłości, a także przez niepewność towarzyszącą tym przepływom.

Archiwum

Polecamy