Strategie i zarządzanie

CiRZ_213_14.jpg

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych inwestycji pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki oceny wraz z odpowiadającymi im funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kontrola wewnętrzna, a efektywne zarządzanie organizacją

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że kontrola, której przedmiotem są zachodzące w przedsiębiorstwie procesy wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym, to fundamentalna funkcja zarządzania. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne działanie wprowadzonej kontroli.

cirz_201_14.jpg

Analiza ryzyka projektów

Analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, że dążymy do takiego stanu, aby to ryzyko było najmniejsze z możliwych. W tym celu należy jak najwcześniej przeprowadzić identyfikację wszystkich czynników wpływających na prawidłowość realizacji projektu. Oceniamy ryzyko na podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zagrożeń oraz szans.

CiRZ_200_16.jpg

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży jest dziedziną stanowiącą punkt pośredni między marketingiem a logistyką przedsiębiorstwa. Proces ten, poprzez wykorzystywanie wiedzy na temat klientów i ich preferencji zakupowych, pozwala na takie opracowanie struktury asortymentowej produktów, która umożliwi osiągnięcie jak największych zysków ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działań.

WSKAŹNIK KPI.jpg

Wskaźniki KPI rentowności handlowców w call center – jak planować zapotrzebowanie na pracowników ?

W zarządzaniu call center, definiowanym jako podmiot świadczący tego rodzaju usługi czy też jako wydzielona wewnętrznie część organizacji, stosowane są różnego rodzaju wskaźniki badania efektywności ich działania. W materiale przedstawione zostaną wybrane wskaźniki badania efektywności sprzedawców call center. Służą one nie tylko do mierzenia efektywności, ale przede wszystkim do zaplanowania liczby konsultantów w stosunku do planowanych ilości sprzedaży, np. usługi czy produktu.

IDENTYFIKACJA I POMIAR RYZYKA.jpg

Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem

Ryzyko jest aspektem w naturalny sposób wpisanym w kontekst różnych sytuacji i zagadnień biznesowych. Każda nowa działalność, nowe przedsięwzięcie czy nowy pomysł niesie za sobą ryzyko, które ma decydujący wpływ na możliwość odniesienia sukcesu. Jego istnienie nie musi jednak (a nawet nie powinno) stanowić bariery dla podejmowania działań. Dlatego wygrywają ci, którzy podejmują ryzyko lub... umieją nim zarządzać!

Controlling scentralizowany a rozproszony – jak określić optymalny sposób organizacji funkcji controllingu

W dzisiejszych warunkach rynkowych, które charakteryzuje duża zmienność i konkurencyjność, controlling powinien pełnić kluczową rolę w procesach decyzyjnych w organizacjach. Model jego działania w istotny sposób będzie wpływał na jego efektywność i skuteczność. To dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego sposobu organizacji dla tej funkcji wsparcia.

HER.jpg

Główne różnice między tradycyjnym budżetowaniem a „Beyond Budgeting”

Koncepcja budżetowania w tradycyjnej formie1 (rozumianej jako przekształcanie planów w zadania – budżety i kontrolowanie stopnia ich realizacji) – jako nieodłącznej części zarządzania przedsiębiorstwem – pojawiła się na początku XX wieku i jeszcze nie obchodziła swoich setnych urodzin. Niemniej jednak przez wielu ekonomistów oraz praktyków biznesu uznawana jest za przestarzałą i nieadekwatną do zmieniających się warunków biznesowych. Coraz większą popularnością cieszą się teraz nowe koncepcje, w tym „Beyond Budgeting”.

Archiwum

Polecamy