Wejście spółki na giełdę – regulacje prawne

CIRZ_224_16.jpg

GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Warszawska giełda figuruje na liście rynków regulowanych, która publikowana jest przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Proces wejścia spółki na giełdę jest bardzo ciężki, żmudny i wymagający. Mimo to coraz więcej spółek decyduje się na debiut. Jaka jest droga do tego, by dołączyć do GPW?

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym wymienione są w Regulaminie Giełdy oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1712). Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenie dyrektywy 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji1. Zgodnie z § 2.1 rozporządzenia spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki:

 1. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
 2. ich zbywalność nie jest ograniczona;
 3. wszelkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;
 4. iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 mln euro;
 5. w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

Natomiast dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:

 1. spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub
 2. przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem2.

Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku podstawowym

Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane. Przypadki, w których sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, są wymienione w rozdziale IV, w części dotyczącej prospektu emisyjnego. Drugim zasadniczym warunkiem jest brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do emitenta. Nie może być ponadto żadnych ograniczeń w zbywalności akcji. W przypadku spółek wybierających się na rynek podstawowy wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju muszą być objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, przy czym wartość akcji nim objętych lub wartość kapitałów własnych emitenta musi wynosić co najmniej równowartość 5 mln euro w złotych. Następny warunek dotyczy rozproszenia akcji spółki. Co najmniej 25 % akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem, i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu3. Ostatnie wymaganie dla firm planujących zaistnienie na rynku podstawowym dotyczy publikacji sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych. Emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie albo podał do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów.

Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku równoległym

Spółki ubiegające się o debiut na rynku równoległym muszą spełnić bardziej łagodne warunki niż w przypadku notowań na rynku podstawowym. Opłaty giełdowe za dopuszczenie i notowanie akcji firmy na rynku równoległym są dużo niższe w porównaniu z rynkiem podstawowym. Spółki ubiegające się o dopuszczenie do notowań na rynku równoległym GPW muszą spełnić następujące warunki:

 1. sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru;
 2. w stosunku do firmy nie może się toczyć postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
 3. zbywalność akcji spółki nie jest ograniczona;
 4. kapitalizacja spółki wynosi przynajmniej 5 mln euro. Oznacza to, że wartość akcji objętych wnioskiem lub wartość kapitałów własnych emitenta musi wynosić co najmniej równowartość tej kwoty w złotych. Warunek ten obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.;
 5. rozproszenie akcji (od 1 stycznia 2008 r.): do drobnych akcjonariuszy (mających mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki) musi należeć co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego lub 100 tys. akcji o wartości minimum 1 mln euro.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy