Sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorstwa

CiRZ_3_2019_31.jpg

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów). Jakie są elementy łącznych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wyłączeń?

Definicję oddziału zawiera art. 3 ust. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl zapisów ustawy oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Utworzenie oddziału należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS. Informacje o posiadanych oddziałach wraz z ich siedzibami i adresami, w myśl ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zamieszcza się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców.

Jednostka uznana za wyodrębniony organizacyjnie oddział (zakład) może działać w formie:

  • oddziału (zakładu), który samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe, lub
  • oddziału (zakładu), który mimo wyodrębnienia organizacyjnego nie prowadzi samodzielnie ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie - nie sporządza sprawozdania finansowego, a roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych jako całości.

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), z uwzględnieniem odpowiednich wyłączeń.

Do sprawozdania finansowego jednostki, w której skład wchodzą oddziały (zakłady) znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tam sporządzające sprawozdania finansowe, włącza się odpowiednie dane wynikające z:

  • bilansów tych oddziałów (zakładów), wyrażone w walutach obcych, przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
  • rachunku zysków i strat - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy