Narzędzia controllera

scheme-xs.jpg

Relacyjna baza danych. Zarządzanie bazą z użyciem języka SQL

Materiał ma na celu przedstawienie istoty relacyjnych baz danych oraz SQL (z ang. Structured Query Language) jako strukturalnego języka zapytań używanego do pracy na tych bazach. Baza danych to zbiór informacji przechowywanych w formie ściśle określonej struktury, który w praktyce jest zbiorem tabel, gdzie przechowywane są dane oraz które posiadają między sobą powiązania (są w relacjach). Jest to pierwszy z artykułów cyklu o SQL stworzonym wspólnie z Działem Doradztwa Biznesowego i IT GRUPY Leader.

bank-account-xs.jpg

Metody kalkulacji kosztów – kalkulacja podziałowa

Jednym z istotnych celów przedsiębiorstwa jest utrzymanie i kontynuowanie opłacalnej działalności gospodarczej. Jest to możliwe m.in. dzięki prowadzeniu poprawnego rachunku kalkulacji, gdyż od niego często zależy szansa utrzymania się określonej jednostki na rynku. W materiale składającym się z trzech części, przedstawione zostaną przykłady poszczególnych metod kalkulacji kosztów. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część, w którym będzie omówiona metoda kalkulacji podziałowej.

Planowanie sprzedaży za pomocą analizy wskaźnikowej

W warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie procesami sprzedaży. Punktem wyjścia w podnoszeniu efektywności tychże procesów jest planowanie sprzedaży poprzedzone jej wnikliwą analizą. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przebiegu analizy i planowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wskaźników KPI. Opracowanie składa się z dwóch części – teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej omówiono istotę wskaźników KPI, funkcje jakie pełnią w procesie zarządzania sprzedażą, możliwe ich zastosowania w procesie analizy i planowania sprzedaży. W części empirycznej, na podstawie przeprowadzonego studium przypadku, zilustrowano proces analizy i planowania sprzedaży w przedsiębiorstwie zajmującym się wytwarzaniem tzw. zdrowej żywności oraz ukazano potencjał decyzyjny, jaki płynie z zastosowania wskaźników KPI. Zwieńczeniem artykułu jest podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski oraz ocenę przydatności wykorzystanej metody.

Analiza metodą ABC i XYZ

Jednym z aspektów optymalizacji procesów operacyjnych jest racjonalne gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie. Realizacji tego założenia służy wiele metod, przy czym jednym z popularniejszych podejść jest metoda analizy dwuczynnikowej: ABC/XYZ, oparta na znanej formule Pareto 80/20. Praktyczne zastosowanie tej metody pozwala dowiedzieć się, które zasoby mają w firmie najbardziej strategiczny charakter oraz na które z nich występuje największe zapotrzebowanie.

Wykres radarowy – graficzna prezentacja wykonania wskaźników o różnych jednostkach miary

Jak wiadomo, prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej „przemawia” do odbiorcy w formie graficznej prezentacji jako schemat, wykres itp. W niniejszym materiale przedstawiony zostanie sposób prezentacji wykonania wskaźników o różnych jednostkach miary na jednym wykresie. W tym celu zastosowany zostanie wykres radarowy

Excel jako narzędzie umożliwiające rozliczanie umowy wsparcia w Centrum Usług Wspólnych

W materiale zostanie przedstawiony przykład narzędzia zbudowanego w Excelu, do comiesięcznego rozliczania wartości umowy wsparcia pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. W grupie jeden z podmiotów pełni funkcję tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW), które świadczy usługi personalne, IT, księgowe, controllingowe czy też zaopatrzenia na rzecz pozostałych spółek grupy.

Źródła podziału kosztów na miejsca powstawania kosztów i koszty działań

Modelowanie procesów biznesowych sformalizowanymi metodami to bardzo dobre narzędzie analityczne do projektowania wysokiej jakości wytycznych do tworzenia kont w obszarze controllingu, zarówno dla metod opartych na miejscach powstawania kosztów, jak i metod opartych na kosztach czynności (metody ABC, Activity Based Cost).

Strategia marketingowa jako wsparcie realizacji założonych planów sprzedażowych

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci marketing przeszedł daleką ewolucję. Kiedyś utożsamiany był on z procesem stymulowania sprzedaży, dziś bardziej postrzegany jest jako badanie rynku i pozyskiwanie informacji służących do rozwijania produktów lub usług oraz zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez rynek. Działalność marketingowa przedsiębiorstw w silny sposób ukierunkowana jest na klienta, co wynika z faktu, że przewaga konkurencyjna tworzona jest obecnie w następstwie zidentyfikowania potrzeb nabywców i efektywnego oddziaływania na ich zachowania zakupowe.

Archiwum

Polecamy