Narzędzia controllera

CiRZ_202_18.jpg

Modelownie i symulacje a ośrodki odpowiedzialności

Przygotowanie modelu procesu biznesowego, a następnie jego symulacja, pozwalają na identyfikację ośrodków odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż BPMN jako język współczesnego biznesu porządkuje procesy w przedsiębiorstwie, a symulacja biznesowa procesu pozwala na estymację jego kosztów i czasu trwania (konsumpcji zasobów).

CiRZ_202_29.jpg

Relacyjna baza danych. Pobieranie danych z kilku tabel

Istotą relacyjnego modelu bazy danych jest możliwość jednoczesnego wiązania i pobierania danych z różnych tabel. Dotychczasowe przykłady zaprezentowane w cyklu o SQL odnosiły się do zapytań w ramach jednej tabeli i danych w niej zapisanych. Większość przydatnych informacji natomiast uzyskuje się, czerpiąc jednocześnie dane zapisane w różnych tabelach bazy danych.

heJJQMx.png

System finansowy jako usługa internetowa

Jarosław Poręba   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w całej firmie. współpracy między różnymi działami.

cirz_201_07.jpg

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie metody PERT opiera się na założeniu, że między poszczególnymi zadaniami realizowanymi w projekcie mogą istnieć dwa rodzaje powiązań: szeregowe, w przypadku których dana czynność może być wykonana dopiero po zakończeniu innej czynności, oraz równoległe, gdzie poszczególne czynności wykonywane są niezależnie od siebie w tym samym czasie. Zastosowanie metody PERT wymaga zatem wyliczenia wartości dla ścieżki krytycznej projektu i pozwala ocenić, na ile możliwe jest skrócenie czasu realizacji projektu tak, by nadal był on możliwy do zrealizowania.

cirz_201_10.jpg

Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania realizowane w projekcie.

cirz_201_22.jpg

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

Poprzedni artykuł serii dotyczącej SQL prezentował sposoby i polecenia pozwalające na pobieranie z bazy danych danych unikatowych oraz nadawanie własnych nazw obiektów. W praktyce pobieraniu danych towarzyszy jednoczesne ich filtrowanie (określanie, jakie warunki muszą spełniać dane, które chcemy pozyskać z bazy) oraz układanie wyników w interesującej nas kolejności.

CiRZ_200_40.jpg

Power Map jako graficzne narzędzie do prezentacji potencjału przyszłych klientów

Firma na podstawie przeprowadzonych akcji marketingowych, których głównym celem było pozyskanie leadów nowych potencjalnych klientów, pozyskała dane z poszczególnych województw Polski. Kolejnym zadaniem jest przedstawienie zebranych danych w sposób interesujący oraz czytelny. Czy zrobić to przy użyciu zwykłej tabeli w Excelu? Oczywiście można, ale czy będzie to interesujące? Czy nie ciekawszym sposobem jest pokazanie tego na mapie kraju? Jak powszechnie wiadomo, graficzny przekaz danych spotyka się z większym zainteresowaniem niż dane tabelaryczne. Do takich zadań służy dodatek w Excelu, jakim jest Power Map. W materiale zostanie przedstawiony sposób na graficzną prezentację danych z poszczególnych województw Polski.

CiRZ_200_10.jpg

ROMI jako narzędzie controllingu marketingowego

Powstanie wskaźnika ROMI (Return On Marketing Investment) wynikało z potrzeby przełożenia efektów działalności marketingowej na wskaźniki typowo ekonomiczne i dokonania ich oceny za pomocą mierników finansowych. Wskaźnik ten, chociaż nieidealny, stanowi złoty środek między orientacją sprzedażową a marketingową, koncentrując się na tym, co najważniejsze z perspektywy działania przedsiębiorstwa.

modelowanie.jpg

Wykorzystanie modelowania i symulacji biznesowych w controllingu – narzędzie iGrafx

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w modelowaniu i symulacji procesów biznesowych pozwala nie tylko na ich graficzne odwzorowanie (w tym planowanie), ale także na ich dokładną analizę oraz kontrolę wyników. Notacja BPMN pozwala na odwzorowanie dowolnego procesu w przedsiębiorstwie, a odpowiednie oprogramowanie umożliwia szczegółową analizę zamodelowanego procesu, również od strony finansowej.

Archiwum

Polecamy