Leksykon controllera

CiRZ_207_37.jpg

Marketingowe kanały pozyskiwania klienta

Działania marketingowe często stanowią bardzo duży udział w kosztach prowadzenia przedsiębiorstwa. To, w jaki sposób jest realizowany budżet marketingowy, czy i jak jest optymalizowany, ma bardzo istotny wpływ na wynik finansowy. Jak wyodrębnić kanały marketingowe spośród prowadzonych działań, jakie wskaźniki brać pod uwagę podczas optymalizacji i o czym pamiętać podczas analiz?

Podatek odroczony bez tajemnic – istota podatku, ujemne i dodatnie różnice przejściowe

Odroczony podatek dochodowy tworzą co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Stosując zasady, jakie narzuca ustawa o rachunkowości, m.in. współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny, spotykamy się z sytuacją, iż wynik finansowy według prawa bilansowego jest inny aniżeli według prawa podatkowego. W tym miejscu należy postawić istotne pytanie, czy każdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest zobligowany do tworzenia odroczonych podatków?

Nośniki kosztów pośrednich używane w rozliczaniu kosztów na usługi

Celem opracowania jest identyfikacja nośników kosztów pośrednich, jakie występują w jednostkach gospodarczych świadczących usługi. Jak definiowane są koszty pośrednie w działalności usługowej, jaką rolę odgrywają w organizacji i jakie miejsce zajmują w rachunku kosztów? Czym są nośniki kosztów i czy ich określanie jest fakultatywne? Czy wiedza o kosztach pośrednich jest menedżerom i księgowym do czegoś potrzebna?

Charakterystyka controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym

Rynek budowlany zawsze pozostaje w ścisłej zależności od aktualnej sytuacji zarówno w kraju jak i za granicą. Już sam ten fakt powoduje, że bywa on od dość trudny dla jego uczestników. Budownictwo jako branża o dużej zmienności zarówno pod kątem kapitału, czasu, koniuktury wymaga częstych analiz, ciągłego śledzenia kosztów. W materiale omówiona zostanie istota i cele controllingu budowlanego, opisane zostaną takie procesy jak budżetowanie, raportowanie, struktura kosztów na projektach.

E-EXL-F.jpg

ZBB (ang. zero-based budgeting) jako narzędzie zarządzania w warunkach niepewności

Dlaczego tak trudno wpłynąć na sposób identyfikacji menedżera z własną firmą? Powód jest prozaiczny. Mitem jest przekonanie, że żyjemy w czasach ostrej konkurencji. Firmy są rentowne, wypracowują zyski, są branże, w których zyskowność sprzedaży czy zyskowność kapitałów własnych stale rośnie. Wśród liderów możemy nawet wskazać tych, którzy potrafią przebić przeciętne wskaźniki rentowności branży, sygnalizując istnienie zysków budujących ekonomiczną wartość dodaną. Zatem, nie mamy podstaw do twierdzenia, że konkurencja jest tak ostra, że powoduje presję na cenę sprzedaży wręcz do poziomu kosztu wytworzenia. To nigdy nie było prawdą, bo cykl życia produktów sygnalizował powstawanie nowych nisz rynkowych.

Six Sigma – blaski i cienie słynnej metody zarządzania jakością

Program Six Sigma po raz pierwszy został wprowadzony w Motoroli w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Promotorami programu byli Bob Galvin (syn założyciela firmy) oraz Bill Smith. Jedną z charakterystycznych zmian w podejściu do doskonalenia była nowa definicja jakości wprowadzona w ramach programu. Jakość zdefiniowano jako wartość. Wartość dla właścicieli kapitału oraz wartość dla klientów. Określenie jakości w formie mierzalnych parametrów pozwoliło na pragmatyczne zarządzanie jej tworzeniem. Z pojęcia filozoficznego, niedoścignionej doskonałości, której granice były trudne do określenia, jakość została wyrażona w formie wskaźników oraz ich konkretnych wartości, oczekiwanych przez klientów biznesu, czyli właścicieli kapitału oraz odbiorców wyrobów materialnych, usług czy też informacji, jako efektów zamierzonych procesów wytwarzania.

Zarządzanie sytuacyjne według Herseya-Blancharda

Zarządzanie aspektami ludzkimi w organizacji jest często błędnie ograniczane do relacji szef – pracownik. Oczywiście relacja taka implikuje bardzo jasno opisane role i rangi, zakres obowiązków i system raportowania, procedury i zależność służbową. Szef ma kij i marchewkę – podpisze wniosek o urlop, podwyżkę czy premię lub nie, dokona obiektywnej lub subiektywnej okresowej ewaluacji naszej pracy. Chcemy zająć się w tym artykule aspektami związanymi z zarządzaniem personelem w relacji szef – pracownik i pracownik – pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Archiwum

Polecamy