Leksykon controllera

CIRZ_226_12.jpg

Zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z niektórymi innymi funkcjami w spółce

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza. Podstawową zasadą w polskich spółkach jest zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z członkostwem w zarządzie spółki. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której to członkami rady nadzorczej byłyby osoby, które same podlegają kontroli, a także osoby, które poprzez zajmowane stanowiska lub podporządkowanie wynikające ze struktury spółki są zależne od członków zarządu owej spółki.

CIRZ_226_16.jpg

ROI i ROMI – 6 rad, jak obliczyć zwrot z inwestycji w marketing

Według badań 11–12%1 przychodów stanowią wydatki na reklamę największych globalnych firm. Właśnie z tego względu ROI i ROMI są największymi wskaźnikami w marketingu. Niestety, większość marketerów mierzy je niewłaściwie. Z return on investment jest bowiem jak ze systematycznym bieganiem. Oficjalnie wszyscy praktykują, a nieoficjalnie – ćwiczą nieliczni.

CiRZ_207_14.jpg

Główne miary kosztowe i operacyjne w controllingu kosztowym

Nowoczesny controlling kosztów wymaga wypracowania kryteriów wyboru i integracji narzędzi zarządzania kosztami w spójny system. Controlling kosztów jest integralną częścią szeroko rozumianego systemu controllingu i zyskuje na znaczeniu w przedsiębiorstwach, które dążą do zwiększonego udziału w rynku poprzez poprawę produktywności, wydajności, jakości oferowanych produktów oraz optymalizacji kosztów. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw mają swoje przełożenie na strukturę kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach. Coraz większe znaczenie mają koszty pośrednie oraz koszty związane z prowadzeniem badań nad nowymi produktami, które nie były szczególnym punktem zainteresowania w tradycyjnym budżetowaniu.

CiRZ_207_37.jpg

Marketingowe kanały pozyskiwania klienta

Działania marketingowe często stanowią bardzo duży udział w kosztach prowadzenia przedsiębiorstwa. To, w jaki sposób jest realizowany budżet marketingowy, czy i jak jest optymalizowany, ma bardzo istotny wpływ na wynik finansowy. Jak wyodrębnić kanały marketingowe spośród prowadzonych działań, jakie wskaźniki brać pod uwagę podczas optymalizacji i o czym pamiętać podczas analiz?

Podatek odroczony bez tajemnic – istota podatku, ujemne i dodatnie różnice przejściowe

Odroczony podatek dochodowy tworzą co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Stosując zasady, jakie narzuca ustawa o rachunkowości, m.in. współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny, spotykamy się z sytuacją, iż wynik finansowy według prawa bilansowego jest inny aniżeli według prawa podatkowego. W tym miejscu należy postawić istotne pytanie, czy każdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest zobligowany do tworzenia odroczonych podatków?

Nośniki kosztów pośrednich używane w rozliczaniu kosztów na usługi

Celem opracowania jest identyfikacja nośników kosztów pośrednich, jakie występują w jednostkach gospodarczych świadczących usługi. Jak definiowane są koszty pośrednie w działalności usługowej, jaką rolę odgrywają w organizacji i jakie miejsce zajmują w rachunku kosztów? Czym są nośniki kosztów i czy ich określanie jest fakultatywne? Czy wiedza o kosztach pośrednich jest menedżerom i księgowym do czegoś potrzebna?

Charakterystyka controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym

Rynek budowlany zawsze pozostaje w ścisłej zależności od aktualnej sytuacji zarówno w kraju jak i za granicą. Już sam ten fakt powoduje, że bywa on od dość trudny dla jego uczestników. Budownictwo jako branża o dużej zmienności zarówno pod kątem kapitału, czasu, koniuktury wymaga częstych analiz, ciągłego śledzenia kosztów. W materiale omówiona zostanie istota i cele controllingu budowlanego, opisane zostaną takie procesy jak budżetowanie, raportowanie, struktura kosztów na projektach.

E-EXL-F.jpg

ZBB (ang. zero-based budgeting) jako narzędzie zarządzania w warunkach niepewności

Dlaczego tak trudno wpłynąć na sposób identyfikacji menedżera z własną firmą? Powód jest prozaiczny. Mitem jest przekonanie, że żyjemy w czasach ostrej konkurencji. Firmy są rentowne, wypracowują zyski, są branże, w których zyskowność sprzedaży czy zyskowność kapitałów własnych stale rośnie. Wśród liderów możemy nawet wskazać tych, którzy potrafią przebić przeciętne wskaźniki rentowności branży, sygnalizując istnienie zysków budujących ekonomiczną wartość dodaną. Zatem, nie mamy podstaw do twierdzenia, że konkurencja jest tak ostra, że powoduje presję na cenę sprzedaży wręcz do poziomu kosztu wytworzenia. To nigdy nie było prawdą, bo cykl życia produktów sygnalizował powstawanie nowych nisz rynkowych.

Archiwum

Polecamy