Przedmiotem sprzedaży może być cała firma przedsiębiorcy, jej część lub tylko jej poszczególne składniki majątkowe. W zależności od tego, co jest przedmiotem sprzedaży, transakcja może powodować odmienne skutki prawne i podatkowe. Dlatego też warto zaplanować transakcję sprzedaży oraz przeprowadzić analizę jej skutków. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące sprzedaży części firmy w zakresie skutków prawnych i podatkowych.

Sprzedaż części firmy

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że termin „część firmy” jest używany zasadniczo tylko w języku potocznym. Natomiast w języku prawnym oraz prawniczym używa się terminu „zorganizowana część przedsiębiorstwa” (dalej: „ZCP”). Dlatego też w dalszej części artykułu jego autor będzie posługiwał się terminem ZCP.

Definicja ZCP na gruncie prawa cywilnego

Na gruncie prawa cywilnego nie istnieje żadna definicja ZCP. Natomiast w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) można znaleźć definicję terminu „przedsiębiorstwo”, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

( 1 ) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

( 2 ) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

( 3 ) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych;

( 4 ) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

( 5 ) koncesje, licencje i zezwolenia;

( 6 ) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

( 7 ) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

( 8 ) tajemnice przedsiębiorstwa;

( 9 ) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1.

Katalog składników majątkowych przedsiębiorstwa jest otwarty i jedynie przykładowy. W skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić również inne składniki majątkowe, np. know-how lub renoma przedsiębiorstwa, z wyłączeniem zobowiązań.

The remaining 85% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article
Favorites Print

Also check

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany (ang. Integrated Dynamic Performance Measurement System) opracowany został przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z Missouri Plant of Square D Company. Koncentruje się on na wzroście konkurencyjności produkcji w drodze przezwyciężenia ograniczeń, jakimi obarczone są istniejące systemy zintegrowanego pomiaru wyników (obejmujących np. brak podejścia dynamicznego uwzględniającego systematyczną weryfikację kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, brak akcentowania znaczenia czasu jako strategicznej miary działania, brak orientacji na przyszłość, brak konkretyzacji celów niezbędnych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym, nieuwzględnianie podejścia procesowego umożliwiającego rozwój, oparcie na monitoringu i controllingu, zamiast na doskonaleniu organizacji).

Read more

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID‑19

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID-19

Jak w obliczu pandemii podejść do planowania łańcucha dostaw? Jak wzmocnić, udrożnić i skrócić lead time oraz odbudować przerwane łańcuchy dostaw? Czym są silniki transportowe i w jaki sposób redukują ryzyko w łańcuchu dostaw?

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement