Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Metoda ADKAR w procesie zarządzania zmianą w dobie zagrożenia epidemicznego

Idea zmiany i zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna stanowi naturalną drogę rozwoju każdej organizacji. Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne podmioty gospodarcze narzuca jednak trudne warunki prowadzenia działalności i osiągania przewagi konkurencyjnej. Wirtualizacja, rozwój technologii, a także różnego rodzaju klęski żywiołowe (takie jak obecna pandemia koronawirusa) sprawiają, że wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wprowadzanie zmian w taki sposób, aby w krótkim okresie zachowały one sprawność organizacyjną, w długim zaś – możliwości rozwoju. Organizacja, aby osiągnąć swój naturalny cel związany z trwaniem na rynku jest zmuszona podejmować zmiany, które niejako stają się ceną, którą firma płaci za możliwość kontynuowania swojej działalności w warunkach dynamicznego i trudno przewidywalnego otoczenia. Złożoność procesów zachodzących w otoczeniu, ich nieprzewidywalność powodują, że jednostki poszukują nowej perspektywy rozwoju w globalnym i szybko zmieniającym się świecie. Zmiana jest wydarzeniem naruszającym równowagę firmy, podważającym dotychczasowe wzorce oraz sposoby rozumienia i funkcjonowania. Postrzeganie zjawiska zmiany powinno integrować różne podejścia i wymiary zmiany, nadawać zmianie znaczenie ciągłości, konieczne do skutecznego zarządzania nią1.

Zarządzanie zmianą stanowi jeden ze sposobów na rewitalizację przedsiębiorstwa, a nawet na zaprojektowanie go na nowo. Może ono przyjmować formę zarządzania designem (obejmuje przeprojektowanie całego systemu zarządzania), zarządzania zmianą strukturalną (stanowi program całościowy), zarządzania ukierunkowanego na redukcję kosztów operacyjnych, zarządzania zmianą na poziomie procesowym, czy też zarządzania zmianą kulturową (koncentruje się na pracownikach organizacji)2.

Proces zarządzania zmianą może być wspierany przez cykl życia przedsiębiorstwa. Umożliwia on odpowiedni – adekwatny do fazy życia jednostki – dobór metod zarządzania, prowadzenie właściwych czynności operacyjnych oraz zastosowanie modyfikacji do określonego przedsięwzięcia. Obrazuje dążenia podmiotu, jego aspiracje oraz nastawienie kadry do planowanych zmian.

The remaining 78% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany (ang. Integrated Dynamic Performance Measurement System) opracowany został przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z Missouri Plant of Square D Company. Koncentruje się on na wzroście konkurencyjności produkcji w drodze przezwyciężenia ograniczeń, jakimi obarczone są istniejące systemy zintegrowanego pomiaru wyników (obejmujących np. brak podejścia dynamicznego uwzględniającego systematyczną weryfikację kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, brak akcentowania znaczenia czasu jako strategicznej miary działania, brak orientacji na przyszłość, brak konkretyzacji celów niezbędnych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym, nieuwzględnianie podejścia procesowego umożliwiającego rozwój, oparcie na monitoringu i controllingu, zamiast na doskonaleniu organizacji).

Read more

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID‑19

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID-19

Jak w obliczu pandemii podejść do planowania łańcucha dostaw? Jak wzmocnić, udrożnić i skrócić lead time oraz odbudować przerwane łańcuchy dostaw? Czym są silniki transportowe i w jaki sposób redukują ryzyko w łańcuchu dostaw?

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement