Aby zachęcić przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, przepisy tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziły specjalne rozwiązania umożliwiające odliczenie od dochodu darowizn dokonanych na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczanie darowizn od dochodu nie jest jednak w przepisach ustaw o podatku dochodowym nowością – przedsiębiorcy mają taką możliwość od wielu lat.

Odliczenie darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych

Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu

Definicję darowizny przedstawiono w przepisach ustawy Kodeks cywilny1. Wskazano w nich, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oznacza to, że:

( 1 ) darowizna nie jest jednostronną czynnością prawną, lecz umową,

( 2 ) istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie,

( 3 ) świadczenie to jest dokonywane przez darczyńcę kosztem jego majątku na rzecz innej osoby.

Co istotne, przedmiot darowizny nie jest ograniczony – mogą być nim zarówno pieniądze, jak i inne rzeczy, w tym nieruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)², podatnik może odliczyć od dochodu przede wszystkim:

( 1 ) darowizny na cele organizacji pożytku publicznego,

( 2 ) darowizny na cele kultu religijnego,

( 3 ) darowizny przekazywane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,

jednak odliczeniu z tytułu przekazania ww. darowizn może podlegać kwota nieprzekraczająca 10% wysokości osiągniętego przez tego podatnika dochodu.

Dodatkowo, odliczeniu nie podlegają darowizny dokonane na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

The remaining 86% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Favorites Print

Also check

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Firmy prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy oferowanych przez państwo, po spełnieniu wskazanych warunków. Najczęstszą formą wsparcia są dotacje rządowe, których przyjęcie niejednokrotnie budzi wątpliwości odnośnie ich rozliczenia księgowego.

Read more

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą zasad ustalania kosztów podatkowych przy sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu. Interpretacja dotyczy zarówno podatników CIT, jak i PIT. W artykule przedstawiamy i wyjaśniamy problemy podatkowe rozstrzygane w interpretacji ogólnej oraz wskazujemy, jak umowy te ujmować w księgach rachunkowych.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement