Dla firm funkcjonujących w zmiennym otoczeniu zasadnicze znaczenie odgrywa budowa i implementacja strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną. Sytuacja taka rodzi konieczność ciągłego rozwoju dotychczasowych narzędzi i technik zarządzania, tak aby kompleksowo sterować efektywnością podmiotu, właściwie diagnozować bieżące i przyszłe uwarunkowania oraz elastycznie reagować na zmiany otoczenia.

Ewolucja systemu pomiaru wyników w firmie

Do głównych kryteriów charakteryzujących nowoczesne koncepcje realizacji strategii zalicza się: identyfikację wąskich gardeł, podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych przesłanek, ukierunkowanie na sukces, identyfikację mocnych i słabych stron, kontrolę wykonania zaplanowanych innowacji, uwzględnianie wymagań klientów1.

Realizacja wdrożonej w firmie strategii skorelowana jest z systemem pomiaru osiąganych wyników. System ten pomaga przełożyć strategię na cele i wskaźniki ich wykonania.

Pojęcie pomiaru wyników

Pod pojęciem pomiaru (ang. measurement) należy rozumieć czynności ukierunkowane na wyznaczanie wartości poszukiwanej zmiennej. Pomiar to porównanie zmiennej mierzonej z daną wielkością odniesienia (jednostką miary). Polega on na liczeniu zjawisk lub ich własności za pośrednictwem określonej metody pomiaru. Podstawowymi cechami pomiaru jest powtarzalność (zgodność pomiarów wykonanych tą samą metodą) oraz odtwarzalność (możliwość otrzymania podobnego wyniku inną techniką)2. Podstawowym celem pomiaru jest zapewnienie firmowym decydentom koniecznych informacji, w odpowiedniej formie i we właściwym czasie3. Pomiar wywołuje skutki znacznie wykraczające poza system raportowania o przeszłości. Jego uwaga skupia się również na przyszłości oraz komunikowaniu istotnych informacji wszystkim jednostkom organizacyjnym i pracownikom przedsiębiorstwa4. Pomiar determinuje pracę zarządu i obejmuje, poprzez zarządzanie, wszystkie obszary funkcjonowania podmiotu (rysunek 1).

The remaining 86% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Read more

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Wprowadzenie pliku JPK VDEK było uzasadniane potrzebą wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Obowiązek stosowania struktur JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VDEK) był przesuwany zanim wszedł w życie. Początkowo obowiązek ten od 1 kwietnia 2020 r. miał objąć tylko dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy mieli zostać nim objęci od 1 lipca 2020 r., jednak ze względu na panującą pandemię termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT ostatecznie został przesunięty i ustalony dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement