Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2014 (june)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 6/2014 -

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 6/2014

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Read more
Open access no. 6/2014

Polityka fiskalna

Read more
Open access no. 6/2014

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 6/2014

Polityka pieniężna

Read more
Open access no. 6/2014

O kluczowych wskaźnikach efektywności w Klubie Controllera

Prawie każda dobrze funkcjonująca organizacja działa w oparciu o system zarządzania przez cele (Management by Objectives, MBO). Najlepsze organizacje idą o krok dalej i aby na bieżąco monitorować stopień realizacji wyznaczonych celów, wdrażają Key Performance Indicators (KPI), które pozwalają skutecznie sparametryzować i precyzyjnie zakomunikować oczekiwany poziom wyników.

Read more
no. 6/2014

Kompleksowa Karta Wyników w firmie Business Jet

Niniejsze studium przypadku przedstawia poszczególne fazy cyklu Kompleksowej Karty Wyników w firmie Business Jet – świadczącej usługi transportu lotniczego dla biznesmenów. Kompleksowa Karta Wyników jest rozwinięciem koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. Stanowi systematyczny proces ciągłego, etapowego doskonalenia, rozwoju i nauki, oparty na zrównoważonym wzroście osobistych i organizacyjnych wyników1....

Read more
no. 6/2014

Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie

Kluczem do podejmowania właściwych decyzji jest wyciąganie odpowiednich wniosków z dostępnych informacji. Aby jednak było to możliwe, informacje powinny być przetworzone i zaprezentowane w sposób ukazujący jak najwięcej uzasadnionych powiązań przyczynowo-skutkowych. W artykule pokażemy kilka metod wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych.

Read more
no. 6/2014

Karta scoringowa do oceny sytuacji finansowej firmy

Analiza finansowa umożliwia badanie czynników kształtujących wyniki finansowe, monitorowanie zysków ze sprzedaży oraz kosztów własnych. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej, jak i przyszłej działalności gospodarczej. Jednak w celu objęcia oceną całości funkcjonowania przedsiębiorstwa należy ją rozszerzyć o elementy jakościowe. Dlatego w tym opracowaniu proponujemy prostą...

Read more
no. 6/2014

Regulamin wynagradzania w sferze budżetowej – controlling kosztów pracy

W gospodarce rynkowej koszty pracy stanowią najszerszą kategorię kosztów produkcji – sięgają 50–70%. W tym opracowaniu odpowiadamy na następujące pytania:1. Jakie akty prawne stanowią o obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagrodzeń?2. Jakie podstawowe elementy składowe powinien zawierać regulamin wynagrodzeń?3. Jakie koszty pracy ponosi organizacja i czy regulamin wynagradzania determinuje poziom tych...

Read more
no. 6/2014

Jak wycenić spółki nienotowane na giełdzie metodą porównawczą

Jak dokonać wyceny spółek nienotowanych na giełdzie metodą porównawczą? Jakich podstawowych wskaźników należy użyć podczas tej wyceny? Czy ma ona jakieś wady?

Read more
no. 6/2014

Zespół do zadań specjalnych w firmie Netia

Dwa lata temu w Netii powstał specjalny zespół (Organizational Effectiveness Team – OE Team), który składa się z przedstawicieli różnych departamentów. Zadaniem zespołu jest wzmacnianie kultury organizacyjnej, promocja wartości, a przede wszystkim wspieranie pracowników podczas przeprowadzania zmian, badanie ich emocji i nastrojów oraz szybkie reagowanie...

Read more
no. 6/2014

Jakie mierniki powinny się znaleźć w Kartach Wyników menedżerów działów

Nasza firma wdrożyła Strategiczną Kartę Wyników (SKW) na poziomie spółki oraz na poziomie 13 działów. Czy wszystkie mierniki ze Strategicznej Karty Wyników spółki powinny znaleźć się w Kartach Wyników menedżerów działów?

Read more
no. 6/2014

Menedżer scenariuszy – tworzenie scenariuszy planów sprzedażowych

Analizowana w tym opracowaniu firma handlowa jest na etapie przygotowywania budżetu na następny rok. Pierwszym krokiem jest budżet operacyjny, w którym jednostka określa poziom planowanej sprzedaży. Plan jest przygotowywany w podziale na klientów i na poszczególne towary. Budżet jest realizowany metodą oddolną, czyli pierwszym krokiem jest przygotowanie budżetów cząstkowych...

Read more
no. 6/2014

Praktyczne aspekty organizacji projektów

W obecnych realiach gospodarczych jest bardzo prawdopodobne, że niemal każdy controller lub analityk podczas swojej kariery zawodowej uczestniczył w rozmaitych przedsięwzięciach zorganizowanych w formie projektu. Organizacja projektowa jest bowiem coraz częściej stosowana w wielu przedsięwzięciach o jednostkowym, niepowtarzalnym charakterze. Czym charakteryzuje się organizacja projektowa, jakie są...

Read more
no. 6/2014

Optymalizacja podatkowa – uzasadnienie biznesowe (część III)

W ostatnim czasie podstawą funkcjonowania grup kapitałowych w polskich realiach gospodarczych stało się nie tyle pozyskiwanie nowych rynków, technologii czy integracja kapitału, ile przede wszystkim optymalizacja wyników finansowych – poprzez odpowiednie planowanie podatkowe dokonywanych transakcji gospodarczych. Jednym z wielu rozwiązań zmierzających do optymalizacji zobowiązań podatkowych jest międzynarodowe...

Read more
no. 6/2014

Wykorzystanie Excela na potrzeby modelu wspierającego decyzje (część II)

Opracowanie jest kontynuacją warsztatu opublikowanego w numerze 4/2014.

Read more
no. 6/2014

Błędy w tradycyjnych systemach premiowania

Sprzedaż jest kołem napędowym przedsiębiorstwa. Zahamowanie sprzedaży przekłada się na straty finansowe, a w konsekwencji zagraża kondycji całej firmy. Dlatego zarządzający poświęcają dużo czasu na wyszukiwanie, a następnie wdrażanie nowych metod i rozwiązań, które mają na celu zwiększenie skuteczności prowadzonej sprzedaży. Nie bez powodu kładą też duży nacisk na opiekę nad działem sprzedaży...

Read more
no. 6/2014

Jakie są kluczowe kwalifikacje zawodowe analityka finansowego

Jakie kwalifikacje zawodowe i umiejętności powinien posiadać wzorcowy analityk finansowy i controller, aby nie mieć problemów ze znalezieniem pracy? Proszę o przykłady praktycznych uwarunkowań.

Read more

Advertisement